10. RÉSZ.

Summája a következendő Részeknek mind a harminczadikig mind egy: tudniillik: Megírása a bölcseknek és bolondoknak, azoknak cselekedetek és végek szerint.

Ezek a Salamon Bölcsmondásai.

A bölcs fiú * örvendezteti az ő attyát; a bolond fiú pedig szomorúságára vagyon az ő annyának.

2. Nem használnak a * hamissággal gyüjtött kincsek; de az igazság # megszabadít a halálból.

3. Az Úr nem hagyja éhezni * az igaznak lelkét; az istenteleneknek pedig gazdagságokat elveszti.

4. Szegénnyé lészen a ki cselekeszik álnok kézzel; a gyors munkásoknak pedig kezek meggazdagítja őtet.

5. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomban merült bé az aratásnak idején a megszégyenítő fiú.

6. Áldások vagynak az igaznak fején; de az istenteleneknek szájokat erőszaktétel fedi bé.

7. Az igaznak emlékezete * áldott; a hamisaknak nevek pedig megrothadt.

8. A bölcs elméjébe veszi a parancsolatokat: a ki pedig bolondságot szól, a maga ajakival veszti el magát.

9. A ki jár tökéletességben, jár bátorsággal; a ki pedig elfordítja az ő útát, egyebeknek tanúságára lészen.

10. A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a ki bolond ajakival, megbüntettetik.

11. Életnek kútfeje az igaznak * szája; az istenteleneknek pedig szájok álnokságot fedez el.

12. A gyűlölség szerez versengést; minden vétkeket pedig elfedez a * szeretet.

13. Az eszesnek beszédében vagyon jelenvaló bölcseség, miképen a * vessző a bolondnak hátán.

14. A bölcsek megtartják a bölcseséget; a bolondnak szájához pedig közel vagyon a * romlás.

15. A gazdagnak marhája ollyan, mint az ő megerősíttetett * városa; nyomorúságokra vagyon a megfogyatkoztatnak az ő szegénységek.

16. A mit munkájával szerez az igaz, szerzi életére; az istentelennek pedig gazdagsága bűnre vagyon.

17. A bölcseség megőrizőinek útjok életre vagyon; a fenyítéket pedig elhagyóknak útjok tévelygést hoz.

18. A ki elfedezi a gyűlölséget, álnok az ő ajakival; és a ki szól gyalázatot, bolond az.

19. A sok beszédben * fogyatkozás vagyon: de megtartóztatja az ő ajakait az értelmes.

20. Mint a tiszta választott ezüst az igaznak * nyelve; a gonosznak elméjéből származott beszéd pedig becsűletlen.

21. Az igaznak ajakai sokakat elegeltetnek; a bolondog pedig az ő esztelenségekben * halnak meg.

22. Az Úrnak áldása gazdagit meg és azzal semmi bántást nem szerez az Úr.

23. Miképen játék * a bolondnak bűnt cselekedni: azonképen az eszes férjfiúnak bölcsen cselekedni.

24. A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kívánnak az * igazak, megadja Isten.

25. Mint a forgószél elmulik: úgy nem áll meg az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma lészen.

26. Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek: ollyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.

27. Az Úrnak félelme * hosszabbitja meg a napokat: az istenteleneknek pedig esztendeik # megrövidülnek.

28. Az igazaknak reménységek örömökre vagyon; az istenteleneknek pedig várakozások * elvész.

29. Erősségére vagyon minden tökéletesnek az Úrnak úta; romlásokra pedig a hamisság cselekedőinek.

30. Az igaz soha meg nem mozdúl; de az istentelenek nem lakják a * földet.

31. Az igaznak szája bőségesen szól bölcseséget: a gonoszságoknak nyelvétől pedig eltávozott a bölcseség.

32. Az igaznak ajakai az * Istennek jó kedvét megesmérik: az istenteleneknek pedig szájok az ő gonoszságoknak büntetését.