12. RÉSZ.

Jót hoz az Úrnak jóakaratja; de a gonosz embert elkárhoztatja.

2. Nem erősűl meg ember az * istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerek ki # nem mozdől.

3. A gyors asszony * koronája az ő férjének; de mint az ő tetemeiben való rothadás, ollyan az, a melly megszégyeníti az ő férjét.

4. Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istenteleneknek pedig tanácsok csalárdok.

5. Az istenteleneknek beszédek leselkednek a * vér után; az igazaknak pedig szájok megszabadítja azokat.

6. Elvesztik magokat az istentelenek, elannyira, hogy ne legyenek; az igazaknak pedig házoknépe nyomos lészen.

7. Az ő értelme szerint dícsértetik a férjfiú; de az elfordult elméjű utálatos lészen.

8. Jobb a ki esméri magát * alávalónak, és szolgája vagyon: annál, a ki felmagasztalja magát, azonközben csak étele sincsen.

9. Az igaz az ő barmának * életére gondot visel: az istenteleneknek pedig könyörűletességek kegyetlen.

10. A ki míveli az ő földét, * megelégedik eledellel: a ki pedig követ hijábavalókat, bolond az.

11. Kívánja az istentelen a gonoszoknak segítségeket: de az igaznak gyökerek meggyümölcsözik.

12. Az ajakaknak hazugások * alatt gonosz tőr vagyon; de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.

13. Az ő szájának * gyümölcséből megelégedik a jó férjfiú, az ő cselekedetinek fizetését is veszi az ember önmagának.

14. A bolondnak úta jónak láttatik néki az ő szeme előtt; de a ki tanácscsal él, bölcs az.

15. A bolondnak haragja azon napon megesmértetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.

16. Igazat szól a ki megjelenti * a mi igaz; a hamis bizonyság peig szól álnokságot.

17. Vagyon ollyan, a ki beszél hasonlókat az általverő * fegyverhez; de a bölcseknek nyelvek orvosság.

18. Az igazmodó ajak megerősödik mind örökké: a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig vagyon.

19. Álnokság vagyon a gonosz gondolóknak * szívekben; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.

20. Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek lésznek nyavalyával.

21. Utálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hívségesen, kedvesek ő nála.

22. Az eszes ember fedezi a tudományt; a boondoknak pedig elméjek kiált * bolondságot.

23. A gyorsaknak kezek uralkodik; az álnok * pedig lészen adófizető.

24. A férjfiúnak elméjében való szorgalmatos gyötrelem megalázza azt; a jó dolog pedig megvídámítja azt.

25. Feljebb való az ő felebarátjánál az igaz; de az istenteleneknek útjok elhiteti őket.

26. Nem süti meg az * álnok, a mit vadászásával fogott; a serény embernek pedig marhája becsületes.

27. Az igazságnak útában vagyon élet; és az ő ösvényének úta halhatatlan.