15. RÉSZ.

Az engedelmes felelet elfordítja a haragnak felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt * haragot.

2. A bölcseknek nyelvek beszél jó tudományt: a tudatlanoknak pedig szájok kiforr * bolondságot.

3. Minden  helyeken vagynak az Úrnak szemei, * nézvén a jókat és gonoszokat.

4. A nyelvnek épsége * életnek fája: az abból való gonsozság pedig a léleknek gyötrelme.

5. Bolond * az, valaki megutálja az ő attyának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.

6. Az igaznak házában vagyon nagy kincs; az istentelennek pedig gazdagsága megháborítja az ő * házát.

7. A bölcseknek ajakaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig * elméje azt hinti, a mi távol vagyon a jótól.

8. Az istenteleneknek áldozatjok * gyülölséges az Úrnak; az igazaknak pedig könyörgések kedves néki.

9. Utálatos az Úrnál az Istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti.

10. A dorgálás gonosznak tetszik annak, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyitéseket * meghal.

11. A koporsó * és a veszedelem az Úr előtt vagynak; mennyivel inkább az embereknek # elméjek.

12. Nem szereti azt a csúfoló, a ki őtet megfeddi, és a bölcsekhez nem mégyen.

13. A vidám elme megvídámítja * az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.

14. Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanoknak szájok pedig legeltetik bolondsággal.

15. Minden napjai a szegénynek nyomorúságosok; a vidám elméjünek pedig szünetlen lakodalma vagyon!

16. Jobb a kevés az Úrnak * félelmével, hogynem mint a temérdek kincs, a hol háborúság vagyon!

17. Jobb a paréjnak * élete, a hol szeretet vagyon, hogynem mint a hizlalt ökörnek eledele, a hol vagyon gyűlölség.

18. A haragos férjfiú * szerez háborúságot; a bosszútörő pedig leszállítja a háborgást.

19. A restnek útja ollyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útjok egyenes.

20. A bölcs fiú örvendezteti * az ő attyát; a bolond ember pedig megutlja az ő # annyát.

21. A boondság örömére vagyon az esztelennek; de az értelmes férjfiú igazán jár.

22. Hijábavalók lésznek a gondolatok, mikor nincsen * tanács; de a tanácsosoknak sokaságokban előmennek.

23. Öröme vagyon e féle embernek, az ő szájának beszédéből; és az idejekorán mondott beszéd, óh melly igen jó!

24. Az életnek úta oda felfelé viszi az értelmest, hogy eltávozzék a pokoltól melly aláfelé vagyon.

25. A kevélyeknek házokat * kiszaggatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.

26. Utálatosok az Úrnak a gonosznak gondolati; * a tisztáknak pedig beszédek, gyönyörűséges beszédek!

27. Megháborítja az ő házát, a * ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.

28. Az igaznak elméje meggondolja mit szóljon; az istenteleneknek pedig szájok ugyan kitölti a gonoszokat.

29. Messze vagyon az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig * könyörgéseket meghallgatja.

30. Miképen a szemnek világa * megvidámítja a szívet; a képen a jó hír név megkövéríti a csontokat.

31. A melly fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakozik.

32. A ki elvonsza magát a tanitástól, megutálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, bírja az ő lelkét.

33. Az Úrnak félelem * a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az # alázatosság.