21. RÉSZ.

Mint a vizeknek folyásai, úgy a Királynak szíve az Úrnak kezében vagyon, valahová akarja, oda hajtja azt!

2. Az embernek minden ő úta igaznak láttatik * az ő szemei előtt: mindazáltal a sz1veket rostálja az Úr.

3. Az igazságnak és igaz törvénynek gyakorlását inkább * szereti az Úr az áldozatnál:

4. A szemnek pedig felállatása, és az elmánek kevélysége, és az istenteleneknek szántások, bűn.

5. A szorgalmatosnak gondolatai csk épületre * vagynak; a hitetlenkedőnek pedig mindenek; csak a szükségre.

6. A hamísságnak * nyelvéből gyüjtött kincsek, elveszett hijábavalóság; a kik azt keresik, keresnek halált!

7. Az istenteleneknek * ragadmányok elveszti őket; mert nem akarnak igaz ítéletet cselekedni.

8. Elfordult és idegen az istentelen embernek úta; tiszta pedig annak úta, kinek az ő cselekedete igaz.

9. Jobb lakni a háznak * szugolxában; hogynem mint a háborgó aszonnyal egy háznak társaságában lenni.

10. az istentelennek elméje kíván gonoszt: és az ő szeme előtt nem kedves az ő felebarátja

11. Mikor megböntettetik * a csúfoló, bölcsebb lészen a tudatlan; és mikor oktatják a bölcset, eszéba veszi a tudományt.

12. Értelmet veszen az igaz az istentelen házának büntetéséből; mert az Isten elfordítja a gonoszokat nékik veszedelmekre.

13. A ki bédugja fülét a szegény kiáltására; ő is kiált, de nem hallgattatik.

14. A titkon adatott ajándék elfordítja a haragot; és a kebelben való ajándék a haragnak kemény búsulását.

15. Vígasságára vagyon az igaznak cselekedni* igazat; bánatjokra pedig a hamísság cselekedőinek

16. Az ember , a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben marad. 17. Szűkölködő ember lészen, valaki szereti a gyakor jóllakást; a ki szereti a bort és a friss étkeket, nem lészen gazdag!

17. Szűkölködő ember lészen, valaki szereti a gyakor jóllakást, valaki szereti a bort és a friss étkeket, nem lészen gazdag.

18.Az igazést adatik váltságúl * az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen megbüntettetik.

19. Jobb lakozni a pusztának * földén, hogynem mint a feddődő és haragos asszonnyal.

20. Kívánatos kincs és kenet vagyon a bölcsnek házában: a bolond ember pedig eltékozolja azt.

21.A ki követi az igazságot és * az adakozást; nyer éltete, igazságot és tisztességet.

22. A hatalmasoknak városokba bémegyen a * bölcs, és lerontja azoknak bizodalmoknak erejét.

23. A ki őrizi az ő száját és az ő nyelvét; megtartja a * nyomorúságtól az ő életét.

24. Kevély, versenyes, és csúfoló annak neve, ki haragjában kevélységet cselekszik.

25. A restnek kívánsága megemészti őtet; mert az ő kezei semmit nem akarnak cselekedni. *

26. Egész nap estig kívánságtól gyötretik: az igaz pedig másnak ád, * és nem tartóztatja meg az ő kezét.

27. Az istentelenek áldozatjok * utálatos; mennyivel inkább, mikor  gonoszúl áldozza azt.

28. A hazug bizonyság * elvesz; a ki pedig füleivel hallott dolgot mond, mind örökké szól.

29. Megkeményiti az istentelen ember az ő orczáját; az igaz pedig jól rendeli minden ő útát.

30. Semmi bölcseség nincsen, semmi értelem, és semmi tanács * az Úr ellen.

31. A ló elkészíttetik az ütközetnek napjára; de az Úré a * megtartás!