22. RÉSZ.

Kivánatosb a jó hír név * nagy gazdagságoknál ; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.

2. A gazdag * és szegény öszvetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.

3. Az eszes megértvén a * gonoszt, elrejti magát; a bolondok pedig belé esvén, nyomorgattatnak.

4. Az alázatosságnak, és az Úr félelmének vége, tisztesség, gazdagság, * élet!

5. Tövisek és tőrők vannak a gonosznak útában; a ki becsüli az ő lelkét, távol jár azoktól.

6. Tanítsd a * gyermeket is az ő útának módja szerint; még mikor megvénheszik is, el nem távozik attól.

7. A gazdag a szegényeken uralkodik és szolgájává lészen, a ki kölcsön veszen, a kölcsönadó embernek.

8. A ki vet * álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje végre megtöretik.

9. Az irgalmas * szemű ember megáldatik, a ki adakozik az ő kenyeréből a szegénynek.

10. Ha kiveted házadból a csúfolót, együtt kimegyen a háborgás is: és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.

11. A ki szereti a szívnek * tisztaságát, és a kinek beszédében vagyon kedvesség, annak barátja a Király.

12. Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek pedig útát felforgatja.

13. A rest * azt mondja: oroszlán vagyon ottkin, az utczának közepette megölettetném.

14. Mint a mély verem, ollyan az idegen asszonyoknak * szájok, a kit utál az Úr, oda esik:

15. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a tanításnak * vesszeje messze elüzi ő tőle azt.

16. A ki elnyomja a * szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját; és a ki ád a gazdagnak, végezetre szűkölködésre jut.

17. Hajtsd meg a te füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeket: és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra;

18. Mert gyönyörűséges lészen, ha megtartod azokat szívedben, és ha lésznek egyszermind a te ajakidban is.

19. És ha lészen az Úrban a te bizodalmad, és a mit tudtodra adok ma néked, te is megcselekedénded.

20. Nemde nem írtam é néked drága szép tanúságokat, melyek helyheztettek tanácsokban és tudományokban;

21. Tudtodra adván néked az igazság beszédinek bizonyos voltát; hogy szólj beszédedben valóságot azoknak, kik te hozzád bocsáttatnak!

22. Ne kóboroljad el a * szegényt, ennekokáért, mert szegény; se meg ne rontsd a szegényt a kapuban:

23. Mert az Úr forgatja azoknak ügyeket, és azok lelkeknek ragadozóit elragadja. *

24. Ne tartsd barátságodat a haragossal, és a dühösködővel ne menj szembe.

25. Hogy ne tanuljad az ő útait, és keress tőrt tennen magadnak.

26. Ne légy azok közzűl való, kik kezeket egybe csapják, * sem pedig az adóságért való kezesek közzűl.

27. Ha nem lészen neked miből megadnod; elveszi a te * ágyadat is tőled.

28. Ne bontsd el a régi * határt, mellyet csináltak a te eleid.

29. Láttál é az ő dolgában * szorgalmatos embert? A Királyok előtt kezd állani, nem marad meg az alávalók között.