23. RÉSZ.

Mikor leüléndesz enni az Úrral; szorgalmatosan reá vigyázz, micsoda étket adnak elődbe;

2. Mert kést vernél a te torkodba, ha mértéktelen lennél.

3. Ne kívánjad az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.

4. Ne fáraszd magadat ebben * hogy meggazdagulj; ez illyen testi eszességedtől szünjél meg.

5. Avagy a te szemeidet veted é azokra? holott azok semmik, és ollyan szárnyok vagyon, mint a saskeselyűnek, hamar az ég felé elrepülnek!

6. Ne egyél az irígy szeműnek étkében, és ne kívánjad az ő lágy étkeit;

7. Mert a mint becsül tégedet az ő szívében, ollyan ő: Egyél és igyál azt mondja tenéked: de azért nem jó akarattal vagyon te hozzád.

8. A te falatodat, a mellyet megejéndel, még azt is kiokádod; és a te ékes beszédidet csak hijába elveszted.

9. A bolondnak hallására ne szólj; mert megútál * tégedet a te beszédidnek bölcseségével.

10. Ne mozdítsd meg a régi * határt, és az árvának mezeiben ne kapj;

11. Mert azoknak bosszúállójok erős, a forgatja ezeknek * ügyeket ellened.

12. Adjad a te elmédet bölcseségre, és a te füleidet a bölcs beszédekre.

13. Ne vond el a gyermektől a sanyargatást; mikor megverénded őtet * vesszővel, meg nem hal!

14. Te vesszővel verd meg őtet; és az ő életét a veszedelemből kiragadod.

15. Szerelmes fiam, ha bölcselkedik a te elméd: örvendez az * én lelkem, meg én is örvendezek.

16. És vigadoznak az én veséim, a te ajakidnak igazmondásán.

17.Ne kövesse a te szíved a * bűnösöket, hanem az Urat félőket egész napon;

18. Mert mivelhogy ennek * bizonyos jutalma vagyon: nyilván a te várakozáspd meg nem csalatkozik.

19. Hallgass * te szerelmes fiam, engemet, hogy légy bölcs és járj az úton szíved szerint.

20. Ne légy azok közzűl való, kik bortól * megrészegednek, a dobzódok közzűl, kik hússal hasokat megterhelik;

21. Mert a részeges és dobzódó szegény leszen, és szakadozott ruhákba öltöztet az aluvás.

22.Hallgasd a te * atyádat, a ki nemzett tégedet: és meg ne utáljad a te anyádat, mikor megvénhedik.

23. Szerezz magadnak * igazságot, és el ne adjad a bölcsességnek, tudomáynank, és eszességnek valóságát.

24. Igen örül az igaznak * attya, és a bölcsnek szülője annak vigadoz.

25. Vigadjon a te atyád, és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.

26. Adjad, szerelmes fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat szorgalmatosan megőrizzék.

27. Mert mély * verem a tisztátalan asszony,és szoros kút az idegen asszony.

28. És az mint a tolvajló leselkedik, és az embereknek hitetlenit megfogja.

29. Kinek jaj? kinek óhajtás? kinek versengések, kinek háborgás? kinek bűn nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?

30. A bornál mulatóknak, a kik mennek a jó bor korcsmájának keresésére!

31.Ne nézzed a bort, mikor veres, mikor mutatja a pohárban az ő színét, és mikor a pohárban pezseg;

32. Végezetre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó megcsip.

33.A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd * gondol gonoszságot.

34. És lészesz ollyan, mint a ki fekszik a tenger közepiben, és a ki fekszik az árbóczfának tetején.

35. Mikor vernének engemet, azt mondod: Nékem nem fájt! mikor taszigáltak: nem érzettem! mihelyt felkelek, elmegyek, ismét megkeresem azt.