24. RÉSZ.

Ne irigykedjél a gonosztévőkre, se ne k1vánj * azokkal lenni;

2. Mert pusztítást gondol az ő szívek, és hamísságot szólnak az ő * ajakaik.

3. A  bölcseség által építetik a ház, és az értelemmel megerősíttetik

4. s a tudomány által a háznak belső részei megtelnek minden drága és gyönyörűséges marhával.

5. A bölcs férjfiú erős, és a tudós embert megerősíti a jóság.

6. Mert az eszes tanácsokkal * viselhetsz a te hasznodra hadat, és megmaradást találsz a jó tanácsosoknak sokasága által.

7. Igen magasak a bolondnak a * bölcseségek; a közönséges helyen nem nyitja meg az ő száját.

8. A ki gondolkodik gonoszt cselekedni, azt  felette igen gonosznak hívják.

9. A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó emberek közt utálatos.

10. Ha resten viseled magadat a nyomorúságnak idején: a te erősséged erőtlenné lészen;

11. Szabaditsd meg azokat, kik a halálra elragadtattak ok nélkül, és a kik a halálra vitenek, * és ne szünjél meg!

12. Ha azt mondanád: Ímé nem tudtuk ezt: nem de a ki vizsgálja az elméket, ő nem érti é? és a ki őrizi a te lelkedet, ő nem tudja é, és nem fizet é kinek-kinek az ő * cselekedeti szerint?

13. Egyél,  szerelmes fiam, mézet: mert jó és lépesmézet, melly édes a te inyednek;

14. E képen * a bölcseségnek tudása édes lészen a te lelkednek, ha azt megtalálándod; és lészen néked jutalmad, és a te reménységed el nem vesz!

15. Ne leselkedjél, óh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztitsd el az ő ágyasházát!

16.Mert ha hétszer elesik is az igaz: ugyan felkél * azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.

17. Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és * mikor megütközik; ne fuvalkodjék fel a te elméd.

18. Hogy az Úrnak szemétől meg ne láttassék a gonoszság, és elfordítsa arról az ő haragját te reád.

19. Ne gerjedj fel haraggal a * gonosztévőknek előmentekért, ne irigykedjél az istentelenekre;

20. Mert a gonoszoknak nem lészen maradékok, és az istenteleneknek szövétnekek * megoltatik.

21. Féljed az Urat, szerelmes fiam, és a Királyt; * a pártütőkkel ne elegyítsed magadat.

22. Mert hirtelenséggel feltámad azoknak nyomosúságok: és e két rendbelieknek hirtelen való büntetéseket ki tudja?

23. Ezek is a bölcskehez illenek; Személyt válogatnai az * ítéletben # nem jó.

24. A ki mondja az istentelennek: Igaz vagy: * ezt megátkozzák a népek, megutálják a nemzetségek:

25. A kik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségekre lészen, és minden jónak áldása száll reájok!

26. Ajkait csókolgatják annak, a ki felel igaz beszédeket.

27. Szerezd el kívül a te dolgodat, és készítsd el a te meződben; annakutánna építsd * a te házadat is.

28. Ne légy bizonyság vakmerőképen a te felebarátod fellen, vagy bolondul ne cselekedjél a te ajakiddal:

29. Ne mondjad ezt: A miképen cselekedett én velem; úgy cselekszem ő vele; megfizetek * az embernek az ő cselekedeti szerint.

30. A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőlője mellett;

31. Ímé pedig felnőttek vala mindenütt benne a tövisek, és annak színét csalánok fedezték vala bé; és annak kőgyepüje romlott vala.

32. Mellyet én látván gondolnám és arra nézvén tanuságot vevék abból, hogy a restek így szólnak:

33. Egy kicsinyt * aludnom kell, egy keveset szunyadnom kell, egy kevéssé kezemet öszve kell tennem az aluvásra!

34. Azonközben eljő, mint a könnyű útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos ember.