25. RÉSZ.

Még e következendő bölcs beszédek is Salamonéi, mellyeket öszveszedegettek Ezékiásnak a Júda Királyának emberei.

2. Az Istennek tisztességére vagyon a dolgot * eltitkolni. mellyet meg nem jelentett: a Királyoknak pedig tisztességes  mindenekről tudakozni.

3. Miképen az égnek magasságát, a földnek mélységét; azonképen a Királyoknak szíveket nem tudhatja az ember.

4. Miképen ha az ezüstből kitisztítják a salakot, abból szép edény lészen:

5. E képen, ha elvetik * a bűnöst a Király elől, megerősíttetik igazsággal az ő széke.

6. Ne magasztald magadat a Király előtt, és a tiszteletesek helyeken ne állj:

7. Mert jobb ha mondják néked: * Jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, mellyet látnak a te szemeid.

8. Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy valami illetlen dolgot cselekedjél a versengés után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.

9. 9. A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;

10. Hogy ne gyalázzon tégedet, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távoztassék.

11. Mint az arany alma az ezüst rostélyokban; ollyan az alkalmatosan mondott ige!

12. Mint az arany kösöntyű, és a szép aranyból való ékesség; ollyan a bölcs dorgáló a szófogadó fülnél.

13. Mint a havas hideg az aratásnak idején, ollyan a hív * követ azoknak, kik őtet elbocsátják; mert az ő urainak lelkeket megvidámítja.

14. Mint a ködök és a szél, mellyekben nincsen eső; ollyan a férjfiú, ki kérkedik hamis ajándékkal.

15. A türés után megengeszteltetik a Fejedelem, és a lágy beszéd * megtöri a csontot.

16. Ha mézet találsz; egyél a mennyi kell néked; hogyha felette sokat ejéndel, * ki ne okádjad azt.

17. Szorgalmatosan megtartóztasd a te lábadat a te felebarátodnak házától, hogy ha te veled bételjesedik, meg ne gyűlöljön tégedet.

18. Pöröly, * fegyver és éles nyíl  az ollyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.

19. Mint a romlott fog, és a kimenyült láb; ollyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúságnak idején.

20. Mint a ki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az eczet a salétromon: ollyan ki éneket mond a * bánatos szívű ember előtt.

21. Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: * adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;

22. Mert mintegy elevenszenet raksz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.

23. Mint az északi szél eltisztítja az esőt: azonképen a haragos ábrázat megenyhíti a rágalmazónak nyelvét.

24. Jobb lakni a háznak szegeletiben, hogynem * mint a háborgó asszonnyal egy háznak társaságában.

25. Mint a hideg víz a megfáradt embernek: ollyan a messze földről való * jó hírhallás.

26. Mint a megháboríttatott forrás, vagy a megveszett kútfő: ollyan az igaz, ki a gonosztól megháboríttatik.

27. Igen sok mézet enni nem * jó: azonképen az ő maga tisztességét vizsgálni, nem tisztességes.

28. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város: ollyan az, a kinek nincsen birodalma az ő * lelkén.