28. RÉSZ.

Minden istentelen * fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig hasonlatosok a gyermekded bizakodó oroszlánhoz.

2. Ahol hasonlás vagyon a tartományban, sok Fejedelem vagyon ott; a hol pedig eszes és tudós ember vagyon, hosszabbodik a birodalom.

3. A szegény emberből támadott, ki elnyomja a szegényeket, hasonló a pusztító esőhöz, melly a gabonát elveszti.

4. A kik elhagyják a törvényt, dícsérik a latrokat; de a kik megtartják a törvényt, harczolnak azokkal.

5. A gonoszságban élő emberek nem veszik eszekbe az igazat; a kik pedig keresik az Urat, mindeneket eszekbe vesznek.

6. Jobb a szegény, a ki jár * tökéletesen; hogynem mint az istentelen és útában elfordult gazdag.

7. A ki megőrzi a törvényt, eszes fiú az, a ki pedig társalkodik a * dobzódókkal, gyalázattal illeti az attyát.

8. A ki öregbíti az ő marháját uzsorával és felette valóval; gyűjt annak, * a ki bőven adakozik a szegényeknek.

9. Valaki elfordítja az ő fülét * a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.

10. A ki elhiteti az igazakat gonosz útra, az ő vermébe * maga béesik; a tökéletesek pedig bírják a jót.

11. A bölcsnek láttatik az ő szemei előtt a gazdag ember, de a szegény eszes megvizsgálja őtet.

12. Mikor örvendeznek az * igazak, nagy ékesség az: mikor az istentelenekfeétámadnak, nyomorgattatik az ember.

13. A ki elfedezi az ő vétkeit, jól nem lészen dolga: a ki pedig megvallja és elhagyja, * irgalmasságot nyer.

14. Boldog ember, a ki igen retteg szüntelen; a ki pedig megkeményíti az ő elméjét büntetésbe esik.

15. Mint az ord1tó oroszlán, és éhező medve: ollyan a szegény népen uralkodó istentelen.

16. A minden értelem nélkül való Fejedelem, és a nyomorgatásban foglalatos megrövíditi: a ki pedig gyűlöli a telhetetlenséget, meghosszabítja a maga napjait.

17. A ki hatalmasul ártatlan vért ont mint a sírig fut; de senki nem táplálja őtet.

18. A ki jár tökéletesen, megtartatik; a ki pedig gonosz útakon jár, valamellyikben megakad.

19. A ki szántja az ő földét, * megelégedik étellel; a ki pedig követi a rest embereket, megelégedik szegénységgel.

20 Az Istenben bízó ember bővölködik áldásokkal; de a ki hirtelen * akar gazdagulni, büntetlen nem lészn!

21. Személyt * válogatni nem jó; mert egy falat kenyérért elszakadna az illyen ember az igaztól.

22. Siet a marha keresésére a gonosz szemű zsobrák ember; de nem tudja a reá jövő szükséget.

23. A ki megfeddi az engedetlen embert, inkább kegyelmet nyer, hogynem mint a ki nyelvével hízelkedik.

24. A ki eltékozolja az ő attyának és annyának marháját, és azt mondja: Nem vétek! társa az öldöklő embernek.

25. A ki bizakodik az ő elméjében; háborúságot szerez; a ki pedig bízik az Úrban, mekövéredik.

26. A ki bízik magában, bolond az; a ki pedig jár bölcsen, ez megszabadítja magát.

27. A ki ád a szegénynek, * nem lészen néki szükséges; a ki pedig elrejti az ő szemét, megsokasulnak rajta az átkok.

28. Mikor felemeltetnek az istentelenek, elrejti magát az ember; de * mikor azok elvesznek, öregbülnek az igazak.