31. RÉSZ.

A királyt oktatja: a jó asszonyt dícséri, és annak tulajdonságit írja meg.

Lemuel Király beszédei, és Prófétzia, mellyekre tanította vala őtet az ő annya.

2. Mit szóljak szerelmes fiam? micsodát, méhemtől szakadt fiam? micsodát én fogadásimnak szerelmes gyermeke?

3. Ne adjad asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a * Királyoknak eltöröltetésekre.

4. Távol legyen a Királyoktól, óh Lemuel, távol legyen, mondom, a Királyoktól * a bornak itala; és az Uralkodóktól a megrészegítő pohárnak kívánsága;

5. Hogy mikor ijándik, el ne felejtkezzék az Isten parancsolatjáról, és el ne fordítsa valamelly nyomorultaknak igazságokat.

6. Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort * a keseredett szívű embereknek;

7. Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.

8. Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma az ő dolgában, és a kik * adattak veszedelemre.

9. Nyisd meg a te szádat, ítélj * igazán; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!

10. Gyors, serény asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek árra sokkal felülhaladja a * kárbunkulusokat.

11. Bízik ahoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy.

12. Jóval illeti őtet és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban.

13. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel akaratja szerint.

14. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről béhozza az ő eledelét.

15. E felkelvén még éjjel, eledelt ád az ő házának, és szöszt az ő leányainak.

16. Gondolkodik mezőn való örökségről, és megveszi azt; az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál.

17. Ő maga is az ő derekát megövedezi, és megerősíti karjait.

18. Látja hogy hasznos az ő munkálkodása; meg nem aluszik éjjel is az ő világa.

19. Az ő kezeit veti a fonó kerékre, és kezeivel fogja az orsót.

20. Az ő markát megnyitja a szegénynek, és kezeit kiterjeszti a szűkölködőnek.

21. Nem félti az ő háznépét a hidegtől; mert egész háznépe felruháztatott béllett ruhákkal.

22. Szőnyegeket csinál magának! bibor és bársony az ő öltözete.

23. Esmérik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel.

24. Gyolcsot sző, és eladja; és öveket, mellyeket ád a kereskedőknek.

25. Erő és ékesség az ő ruhája; és nem fél a következendő * időktől.

26. Az ő száját bölcsen nyítja meg és kegyességnek tudománya vagyon nyelvében.

27. Szorgalmatosan vigyáz az ő háznépe dolgára, és a restségnek * étkét nem eszi.

28. Felkelvén az ő fijai, boldognak mondják őtet; az ő férje hasonlatosképen dícséri őtet;

29. Mondván: Sok asszonyok munkálkodtak serénységgel; te pedig meghaladod mint azokat!

30. Csalárd az emberek előtt való kedvesség, és hijábavaló a szépség; a melly asszony féli az Urat, ez szerez dícséretet magának!

31. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dícsérjék őtet a kapukban az ő * cselekedetei!