4. RÉSZ.

Szegénység, mesterség, restség, fösvénység, hatalom és jó kedv az uralkodókhoz.

Viszontag mikor én látnám mind azokat, a kik a nap alatt nyomorgattatnak; mert ímé nyilván vagyon azoknak, a kik nyomorgattatnak, könyhullatások; a kiknek semmi vigasztalójok nincsen, avagy az ő ket nyomorgatóknak kezekből megszabadulásra való erejek; és a kik minden vigasztalótól megfosztattak.

2. Dicsérem vala én először a megholtakat, a kik már megholtak volna, az élőknek felette, a kik még élnének!

3. De azután e kettőnél jobbnak láttatik vala az, a ki még nem volt, a ki meg nem kisértette azt a gonoszságot, melly a nap alatt lészen;

4. Mert látom vala én, hogy annak minden dolgáért, és minden igazságos cselekedeiért az emberre irigykedik az ő felebarátja: annakokáért ez is hijábavalóság, és lélek fájdalom!

5. A bolond egybekapcsolja * az ő kezeit, és megemészti az ő testét.

6. Azt gondolván, hogy jobb egy teljes marok nyugalommal, hogynem mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki fájdalommal.

7. Viszontag láték a nap alatt más hijábavalóságot;

8. Vagyon ollyan ember, kihez hasonlatos nincsen, kinek sem fia, sem attyafia nincs: mindazáltal nincsen vége minden ő fáradságának, és az ő szeme is meg nem elégszik gazdagsággal, hogy azt mondaná: valyon kinek munkálkodom, hogy az én lelkemet minden jótól * megfosztom? Ez is hijábavalóság, és gonosz foglalatosság!

9. Sokkal jobban vagyon dolga a kettőnek, hogynem az egynek: mert azoknak jó jutalmok vagyon az ő munkájokból;

10. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli az ő társát: Jaj pedig az egyedülvalónak ha elesik; mert nincsen ki felemelje őtet.

11. Hogyha együtt feküszik is a kettő, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?

12. Ha a másiknál erősebb lészen is valaki, ketten ellen állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.

13. Jobb a szükölködő de bölcs gyermek a vén bolond Királynál, a ki nem szenvedi el az intést többé:

14. Mert amaz a fogságból is uralkodásra megyen, holott ez az ő uralkodásában is szegénységben születtessék.

15. Láttam hogy a nap alatt járó minden élők adták magokat a második gyermekhez; a ki amannak helyette uralkodandó vala:

16. És hogy semmi népnek nincsen vége, mind annak, melly volt ő előttök: és hogy még az utánnok valók is semmi Fejedelmeknek nem örvendeztek: Ez is nagy hijábavalóság és lelki gyötrelem!