5. RÉSZ.

Boldogsága az életnek.

Őrizd meg mindkét lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, hogy hajlandó légy a hallgatásra inkább, hogynem mint a bolondoknak módjok szerint az áldozatra; mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekesznek.

2. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt: mert az Isten mennyekben vagyon, te pedig e földön, azért a te * beszéded kevés legyen;

3. Mert miképen hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból: azonképen a sok beszédből * bolond beszéd.

4. Mikor Istennek fogadást tész, ne halogassad annak * megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. A mit azért fogadsz megteljesítsed!

5. Jobb hogy ne fogadj, hogy nem mint fogadj, és ne teljesítsd bé.

6. Ne engedjed e szádnak, hogy bűnre kötelezzen tégedet; és ne mondjad amaz Angyal * előtt, hogy tévelygésedből lett: hogy az Isten a te beszéded miatt fel nem háborodjék és el ne veszesse a te kezeidnek munkájokat;

7. Mert mint a sok álomban hijábavalóságok vagynak: azonképen a sok beszédben; hanem az Istent féljed.

8. Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek s az igazságnak elfordítatását látándod a tartományban: ne csudálkozzál ez akaraton: mert a Magasságos, ki a magasságosnál feljebb való, látja azt; * sőt a Magasságos mind ezeknek felette vagyon.

9. A földnek termése mindeneknek hasznos: a Királynak is használ a jól mívelt mezőnek gyümölcse.

10. A ki szereti a pénzt, nem telik bé az pénzzel, és a ki szereti a sokságot, nem elegeszik meg jövedelemmel. Ez is hijábavalóság.

11. Mikor megszaporodik ez illyen jó; megszaporodnak annak megemésztői is; mi hasza vagyon azért annak urának abban, hanem hogy csak reá néz szemeivel?

12. Édes az álom a szolgának, akár sokat, akár keveset egyék; a gazdagnak pedig gazdagsága nem hágy néki * aludni.

13. Vagyon gonosz nyavalya, mellyet láttam a nap alatt: tudniillik az ő urának veszedelmére tartatott gazdagság.

14. Vagy mikor a gazdagság elvesz, gonosz dologban való foglalatosság miatt; annyira, hogy az ő fijának, a kit nemzett, semmi ne legen kezénél.

15. A mint kijött az ő annyának méhéből, mezítelen  megyen ismét el, a mint jött vala: és semmit nem veszen el az ő marhájában, mellyet kezében elvinne. *

16. Annakokáért ez is gonosz nyavalya, hogy a mint jött, a képen megyen el. Mi haszna vagyon néki abban, hogy a szélnek munkálkodott?

17. És hogy az ő teljes életében a seetétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel, és nagy búsulással?

18. Ez azért a jó, mellyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és élni az ő munkájából, mellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak számok szerint, mellyeket adott néki az Isten; mert csak ez az ő * része.

19. És hogy a melly embernek adott Isten gazdagságot és jószágot, és a kinek megengedte, hogy egyék abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának; ez az Istennek ajándéka!

20. Hogyha nem sokat adott az Isten, mindazáltal emlékezzék meg az ő élete napjaiban arról, hogy az ő szivének örömét az Isten kedveli.