8. RÉSZ.

Mégis az életi boldogságnak eszközei és több hijábavalóságai ez életnek.

Kicsoda hasonlatos a bölcshöz, vagy ahoz, a ki valami dolognak magyarázatját tudja? Az embernek * bölcsesége megvilágosítja az ő orczáját; annyira, hogy annak bárázatjának erőssége megkettőztetik.

2. Én mondom, hogy a Királynak parancsolatját * meg kell őrizni: de az Isten esküvésének módja szerint.

3. Ne menj el haraggal az ő orzcája elől, ne maradj meg a gonosz dologban; mert valamit akar, megcselekeszi.

4. Valami dolgot parancsol a Király, azt meg is cselekeszi; és kicsoda merné néki ezt mondani: Mit mívelsz?

5. A ki megtartja a parancsolatot, nem kisért meg * nyomorúságot, mert a bölcsnek elméje tudja mind az időt, mind pedig minden dolognak módját;

6. Mert minden akaratnak megcselekedésének vagyon ideje és módja; de az embernek nyavalyája sok.

7. Mert nem tudja azt, a mi következik: mert ki mondja megnéki, mikor lészen valami?

8. Egy ember sem uralkodhatik a maga lelkén, hogy megtartsa az ő lelkét; és semmi hatalmasság nem fog a halálnak napján, * és az ütközetben semmi a nyíl, és a tusakodás nem szabadítja meg azt, a ki azzal él.

9. Minde e dologban láttam, mikor gondolkodnám minden dologról, melly a nap alatt esik, hogy vagyon olly idő; mellyben uralkodik az ember az emberen maga kárával;

10. Mert láttam, hogy a kegyetlenek eltemettettek, minekutánna megholtak; és minekutánna a szent helyből kimentek, elfelejtettek abban a városban, a mellyben úgy cselekedtek. Ez is hijábavalóság!

11. Mivelhogy hamar szententzia nem mondatik ellenek, melly az ő gonoszságoknak büntetésére vona; azért * viszi az ő szívek őket e bátorságra, hogy gonoszt cselekedjenek.

12. Ha meghosszabbítaná is Isten életét a bűnösnek, a ki százszor is vétkezik: mindazáltal tudom én, hogy az * istenfélőknek lészen jól dolgok, a kik az ő orczáját félik.

13. És a hitetlennek nem lészen jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lészen mint * az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orczáját.

14. Vagyon e földön illyen hijábavalóság; mert vagynak oly igazak, kiknek dolgok lészen a gonoszoknak cselekedetek szerint, és vagynak gonoszok, kiknek dolgok lészen az igazaknak cselekedetek szerint: azért mondám: hogy ez is hijábavalóság.

15. Annakokáért dicsérem vala én a vígasságot, és hogy nincsen embernek jobb e világon, hanem hogy * egyék, igyék és vigadjon; mivelhogy az ő életének napjaiban, mellyeket ád néki Isten e világon, az ő fáradságának haszna csak e volna.