10. RÉSZ.

Megtanit Salamon, mimódon viseljék magokat az emberek a Hatalmasokhoz.

Mikor a Fejedelmek haragja felgerjed te ellened, a te helyedeet el ne hagyjad: mert a szelídség sok bűnöket lecsendesít.

2. Vagyon egy gonosz, mellyet láttam e világon a tévelygés miatt, melly származik a Fejedelemtől:

3. Hogy a bolondságnak nagy méltósága volt, a gazdagok pedig gyalázatban ültek.

4. Láttam hogy a szolgák lovakon ültek; a Fejedelmek pedig gyalog mentek a födön, mint a szolgák.

5. A ki vermet csinál, abba * béesik; és a ki a gyepűt ehányja, megmarattatik a kigyótól.

6. A ki a köveket helyekből kihányja, fáradságot szenved azok miatt; a ki hasogatj a fát, veszedelemben forog a miatt!

7. Ha a vas megtompúl, és annak éli meg nem kösörültetik, hanem erejét kísértgeti: de a bölcseség minden dolognak igazgatsára nagy előmenetel.

8. Ha megharap a kígyó, melly meg nem varázsoltatott, semmi haszna nincsen a varázsló beszédnek.

9. A bölcs ember szájának beszédei kedvesek: a bolond pedig a maga ajakaival elveszi magát:

10. Az ő szája beszédinek kezdete bolondság, és az ő szája beszédinek vége is balgatagság.

11. A bolond szaporitja a szót és ezt mondja: Nem tudja az ember a mi következik, és a mi utnna lészen, kicsoda mondja meg azt néki?

12. A bolondnak munkájok elfárasztja őket, úgymint, kik a városba is nem tudnak menni.

13. Jaj néked ország, mikor a te Királyod * germek; és a te Fejedelmid reggel esznek.

14. Boldog vagy te ország, mikor a te Királyod jeles embernek fija, és mikor a te Fejedelmid alkalmatos időben esznek a testnek erejéért, és nem az italért.

15. A restség miatt elhanyatlik a ház, és azon restség miatt csepegő a ház.

16. Mikor vigasságnak okáért lakodalmat szereznek, és a bor megvídámítja az élőket, * és a pénz azt szerzi, hogy mind ezek meglegyenek.

17. Még a te gondolatodban is a Királynak gonoszt ne mondj, és a te házadnak titkos részében is gonoszt a gazdagnak ne mondj: mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bévádolná a te beszédedet.