ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Panasz a Júda nemzete bűneiről.

Ésaiásnak, Ámos fijának látása, mellyet látott Júda és Jérusálem felől, a Júda Királyainak, Uzziásnak, * Jótámnak, Akháznak, Ezékiásnak idejekben.

2. Halljátok meg * Egek, és vedd füleidbe föld: mert az Úr szól; # Fiakat nevelék., és azokat nagy méltóságra emelém: ők pedig én tőlem elszakadának.

3. Az ökör eméri az ő urát, és a szamár az ő urának jászlát: az Izráel pedig nem esméri az ő Urát, az én népem nem veszi eszébe magát!

4. Óh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz * mag, nemtelen hitvány fiak; elhagyták az # Urat, felbosszantották az Izráelnek Szentét, hátratértek az Istentől!

5. Mi az oka, hogy mennél inkább nevelitek a bűnt? Ímé minden fejet elfogott a betegség, és minden szívet az erőtlenség;  *

6. Talpától fogva tetejéig nincsen e testben épség, hanem mindenestől seb, dagavás, kelevény, mellyeket sem gyógyítottak, sem kötöztek, olajjal is nem lágyítottak.

7. A ti országtok pusztaságra * jutott, várositok tűzzel megégettettek, a ti földeteket szemetek láttára idegenek emésztették meg, és úgy pusztították el, a mint szoktak a messzünnen való idegenek pusztaságot tenni.

8. És maradott csak a Sionnak leánya, mint a megszedett szőlőben való kunyhó: minta a dinnyéskertben való hajlék, mint a megszállott város!

9. Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem * hagyott volna bennünk; ugy jártunk volna mint a Sodomabeliek, lettünk volna # hasonlatosok Gomorához!

10. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodomának Fejedelmei! te Gomorának népe, vegyed füleidbe a mi Istenünknek tanítását! *

11. Mit teszek én a ti sok * áldozatitokkal? azt mondja az Úr: A kosoknak egészen megégetett áldozatjokkal, és a hizlalt barmoknak kövérivel teljes vagyok: és a tulkoknak, bárányoknak s bakoknak vérekben nem gyönyörködöm:

12. Mikor eljöttek, hogy előttem megmutassátok magatokat, kicsoda kívánta azt ti tőletek, hogy az én pitvarimat nyomdoknátok?

13. Ne áldozzatok ezután * hijábavaló áldozattal; a jó illattétel utálatos én előttem. Az ujholdnak és Szombatnak innepét, egyéb nagy innepeknek gyülekezetivel egybe, el nem szenvedhetem; mivelhogy azok hijábavaló gyülekezetek.

14. A ti ujholdotoknak innepét, és a tőletek rendeltetett innepeket gyűlöli az én lelkem, nékem terhemre * vagynak, elfáradtam azoknak viselése alatt!

15. Annakokáért, mikor a ti * kezeiteket kiterjeszténditek: az én szemeimet elrejtem előttetek, mikor ugyan sok szóval imádkoztok is, meg nem hallgatlak, mert a ti kezeitek rakvák # vérrel.

16. Mosódjatok meg, * tisztuljatok meg, vigyétek el az én szemeim elől a ti cselekedeteteknek gonoszságát, szünjetek meg a gonoszságnak cselekedetitől

17. Tanuljatok jhót cselekedni, igyekezzetek az * igazságra, szabadítsátok meg a nyomorultat, oltalmazzátok a törvényben az árvát, az özvegy perit vegyétek fel!

18. De jöjjetek elő, és pereljünk, * azt mondja az Úr: Ha a ti bűneitek ollyanok volnának, mint a veres festék: fejérek lésznek, mint a hó: ha pirosak volnának, mint a piros festék, ollyanok lésznek, mint a fejér gyapjú.

19. Ha engedelemmel hallgatándotok engemet; e földnek * javaival éltek.

20. Ha pedig nem akartok engem hallgatni, és ellenem jártok: fegyver emészt meg * titeket! mert az Úr szája szólott.

21. Mimódon lett * paráznává a hív város? elébb teljes vala ítélettel, igazság lakozik vala abban: most pedig gyilkosokkal rakva.

22. A te ezüstöd salakkal * rakva, a te tiszta borod # megelegyíttetett vízzel.

23. A te fejedelmid elhajlottak, és * orvoknak társai mindnyájan szeretik az ajándékot, és a fizetésre néznek. Az árváknak nem ítélnek, és az özvegynek perit nem bocsátják eleikbe.

24. Annakokáért azt mondja az Úr, a Seregeknek Ura az Izráelnek erős Istene: Jó vígasztalást * vészek az én ellenségimnek büntetésekből, és bosszút állok az én ellenségimen:

25. Mert az én kezemet te reád fordítom, és eltisztítom * mindenestől a te salakodat, és elvészem minden te ónodat.

26. És ollyan Bírákat adok néked, mint eleinte, és olly Tanácsokat, minémük elein voltak. Azután azt mondják te felőlled: Ez igaz * város, és hív város!

27. A Sion ítélet által * szabadul meg, és az ő megtérői igazság által.

28. Egyetemben a bűnösök és a gonoszok * elvesznek, és a kik az Úrtól elhajlottak, megemésztetnek.

29. Mert megszégyeníttettek a berkektől, * mellyeket magatoknak kívántatok, és megszégyeníttettek a kertekből, mellyeket választottak.

30. Mikor hasonlatosok lésztek az elhullott levelű cserfához, és a víz nélkűl való kerthez.

31. És a ti erősségtek ollyan lészen, mint a csepű, és annak faragója, mint a szikra, és mind a kettő felgyúl, és nem lészen senki, a ki azt * megolthatná.