2. RÉSZ.

Pogányok hivatal; Zsidók megvettetése.

Ésaisáának, Ámos fijának beszéde, mellyet látott Júda és Jérusálem felől.

2. Lészen az utolsó időkben, hogy minekutánna az Úr házának hegye minden hegyenek felette helyheztetik, és magasabb lészen minden halmoknál: minden pogányok * arra gyüljenek.

3. És sok népek elmenjenek, ezt mondván: Jertek el, menjünk fel az Úrnak hegyére, a Jákób Istenének házába, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő utaiban: mert Sionból megyen ki a törvény, és az Úrnak beszéde Jérusálemből.

4. Ki a Pogányok között ítéletet tészen, és sok népeket megfedd; hogy az ő szablyájokból * kapákat, és az ő dárdájokból sarlókat csináljanak, és egy nép más nép ellen fegyvert ne vonjon, se pedig többé hadakozást ne tanuljanak.

5. Jákóbnak háza, no, járjunk az * Úrnak világosságában!

6. De bizony elhagytad * te Uram, a te népedet, a Jákóbnak házát; mert a napkelet felől való tartományoknak gonsoz erkölcsökkel bétöltek, és igaz ollyan # szemfényvesztők mint a Filiszteusok: és az idegeneknek fijaikban gyönyörködnek;

7. És bétölt a földök ezüsttel és arannyal és számtalan sok kincsekkel, bétölt az ő földök lovakkal, és sok hadakozó szekerekkel.

8. Bétölt az ő földök * bálványokkal is, az ő kezek csinálmányának hajolnak meg, mellyet az ő ujjaik csináltak.

9. És mind a közember megalázza magát, mind a főember megalázza magát; azért ne kedvezz nékik.

10. Eredj bé a kősziklába, és rejtezzél el a földbe, az Úr félelme előtt, és az ő nagyságának dicsősége előtt.

11. A kevély * szemű ember megaláztatik, és az embereknek magasságok lenyomattatik, és csak az Úr magasztaltatik fel azon a napon:

12. Mert a seregek Urának bosszúálló napja * jő el minden kevély és magasságos ellen és minden felemelkedett ellen, hogy megaláztassék:

13. És a Libánus hegyének minden magas és felemelkedett czédrusfái ellen, és a Básánnak minden tölgyfái ellen.

14. Minden magas hegyek ellen és minden felnevekedett halmok ellen;

15. Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen;

16. És a nagy tengernek minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges képek ellen.

17. Akkor lenyomattatik a magas ember, és az embereknek nagyságok megaláztatik, és csak egyedűl az Úr magasztaltatik fel azon a napon.

18. A bálványoknak is minden nagyságok elváltozik.

19. Mikor a bálványimádók a kőszikláknak barlangja és a földnek * hasadékiba rejteznek az Úr félelme előtt, és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy a földet megbüntesse.

20. Akkor az ember elveti az ő * ezüst bálványit, és arany bálványit (mellyeket magoknak csináltak volt, hogy azok előtt meghajoljanak) a vakondoknak és denevéreknek.

21. Bémenvén a kősziklának lyukaiba, és a nagy kőszikláknak hasadékiba az Úr félelme előtt és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkelend, hogy megverje a földet.