3. RÉSZ.

A népnek, a Fejedelmeknek, és az asszonyoknak büneik Jérusálemben.

Szűnjetek meg az emberben való bizodalomtól, kinek lelke az ő orrában vagyon; mert micsoda becsületi vagyon néki.

2. Mert ímé az Úr a Seregeknek Ura, elveszi Jérusálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét;

3. A Hatalmast és Hadakozót, a Bírót és a * Prófétát, a jövendő dolognak meglátóját, és a Vén embert;

4. Az ötvenedes Hadnagyot, a Becsületes, a Tanácsost, a tudós Mesterembert, és az ékesenszólót.

5. És adok nékik gyermek * Fejedelmeket, és a gyermekek uralkodnak ő rajtok.

6. És ilyen módon a község között egyik a másikat és kiki az ő társát megnyomorítja, a gyermek a vén emberen, és az elvetett alávaló a tiszteletes emberen hatalmaskodik.

7. Ha valaki az ő atyja nemzetségéből való rokonát megragadja, ezt mondván: Tenéked öltözeted vagyon, légy mi Vezérünk; hogy a te gondviselésed által a mi romlásunkból felépüljünk.

8. Megesküszik az napon, mondván: Nem orvoslhatlak meg titeket, házamban is nincsen kenyér, se öltözet; ne tegyetek engem a népek Fejedelmévé.

9. Mivelhogy Jérusálem elromlott, és a Júda elesett; mert az ő nyelvek és az ő cselekedetek az Úr ellen vagynak, hogy az ő dicsőséges szemeit * felingerlenék.

10. Az ő orczájoknak megkeményitése tészen ő ellenek bizonyságot: mert az ő bűnökkel mint a * Sodomabeliek szemtelenűl kérkednek, nem hogy eltitkolnák: Jaj az ő lelkeknek; mert azok szereznek magoknak gonoszt!

11. Mondjátok ezt az igaznak, hogy jól lészen * dolga; mert az ő cselekedeteknek gyümölcsével élnek.

12. Jaj a latornak az őv eszedelmére; mert az ő kezeinek * cselekedete szerint fizetnek néki!

13. Az én népemnek nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajtok. Én népem, a kik téged vezérlenek, azok csalának meg, és a te útaidat, a mellyen kellene járnod, elfedezik tőled.

14. Az Úr előállott a törvénykezésre, és áll, hogy a népeket megítélje.

15. Az Úr eljött ítéletre, az * ő népnéek Vénei és Fejedelmei ellen: mert ti elkóborlottátok e szőlőt, a ti házatok teljes a szegénytől elprédáltatott marhával.

16. Valyon mi dolgo, hogy az én népemet rontjátok, és a szegénynek orczáját öszvetöritek? azt mondja az Úr, a Seregeknek Ura!

17. Annakfelette azt mondja az Úr: Mivelhogy a Sionnal leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, és szemekkel pillognak ide s tova poroszkálván járnak, és lábokkal nagy zengést-bongást szereznek:

18. Azért az Úr megkopaszitja a Sion leányinak tetejeket, és az Úr az ő szemérmeket megmezíteleníti.

19. Az napon elveszi az Úr az ő lábokon való zengő ékességeket.

20. A jóillatra való függőket; az arany lánczokat és a fátyolokat.

21. A főnek ékességeit, a szép csizmákat, a szoros ruhákat, a mejjre való ékességeket, és a fülönfüggőket.

22. Az arany gyűrűket és az orrokon függő ékességeket.

23. Az inneplő ruhákat, a palástokat, a fedeleket és a gombostűket.

24. A tükröket, a vékony gyolcsokat, a kezkenőket, és a keczeléket.

25. És lészen a drága illat helyében büdösség, és a drága párta őv helyében szakadozott és elterjedett ruha, és a szép fodorhaj helyében kopaszság, és a szoros ruha helyében szoros zsák, és a szép gyengeség helyében a napnak sütése.

26. A te férjfiad fegyver miatt hullnak el, és az erősek a harczon.

27. Bánkódnak pedig és sírnak az * ő kapui, és ő elpusztíttatván a földön ül.

28. Akkor hét asszonyok megragadnak egy férjfiat, mondván: A mi kenyeerünket esszük, és mi magunk ruházzuk magunkat, csak hogy a te nevedről neveztessünk, és vedd el rólunk a mi nagy gyalázatunkat!