11. RÉSZ.

Krisztus személye, tiszte, ajándékai: Pogányok és Zsidók hivatala.

És az Isai törzsökéből * egy vesszővel származik, és az ő gyökereiből egy virágszál nevekedik.

2. Kin az Úrnak lelke * megnyugoszik, bölcseségnek és értelemnek Lelke, tanácsnak és hatalomnak Lelke, tudománynak és az Úr félelmének Lelke.

3. Kinek illatozása együtt lészen az Úrnak félelmével. Nem az ő szemeinek látása szerint ítél pedig, és nem füleinek hallása szerint dorgál meg:

4. Hanem igazságban ítéli meg a szegényeket, és igazság szerint dorgálja a földnek alázatosit, a földet megveri szájának vesszejével, és ajakainak lelkével megöli a hitetlent.

5. És derekának övedzője lészen az igazság és veséinek övedzője az álhatatosság.

6. És lakozik a * farkas a báránnyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök, és a kövér barom együtt lésznek, és egy kis gyermek őrizi azokat.

7. A fejőstehén és a medve együtt legeltetnek, azoknak fijaik együtt feküsznek, és az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik.

8. És a csecsszopó gyermek az áspiskigyónak lyukában gyönyörködik, és a csecstől elválasztatott gyermek a bazilikusnak lyukába nyujtja kezét.

9. Nem ártanak, * és senkit el nem vesztenek az én egész szent hegyemen; mert teljes lészen a föld az Úrnak # tudományával, mint a tenger vize béborította e földet.

10. És lészen az időben, hogy ahoz a ki az Izsai gyökeréből sok népeknek zászlójok lészen. * Pogányok is gyűljenek; és az ő nyugalma dicsőséges legyen.

11. És lészen az időben, hogy az Úr másodszor vesse kezét az ő népe maradékának * megkeresésére, melly tudniillik megmaradott # Assiriától, Égyiptustól, Párthiától, Szerecsenországtól, és az Elámitáktól, ## Káldeától, Hámáttól, és a tenger szigetitől.

12. És a Pogányok között zászlót emelvén: egybegyüjtse az elszéledett Izráelitákat, és Júdának ide s tova szakadozott tagait egybekeresse a földnek négy szegeletiről.

13. És Efraimnak írigységét elvévén, és Júdának ellenségit elvesztvén: Efraim ne irígykedjék * Júdára, és Júda is ne cselekedjék úgy mint ellenség Efraim ellen;

14. Hanem egyenlő akaratból hátokon legenek napnyugot felé a Filiszteusoknak a napkeleti népekben, együtt vessenek zsákmányt, az Edomitákra és Moábitákra támadjanak, és az  Ammoniták engedjenek nékik.

15. És az Úr megszárasztja az Égyiptom tengerének kebelét is és kezét felemeli a Nilus folyóviz ellen is, erős szárasztó szél által a nagy folyóvizet hét részre szakasztja, és azt míveli, hogy saruslábbal menjen által azokon az ő népe:

16. És lészen úta az ő népe maradékának, melly megmaradott az Assiriabeliektől, a mint volt Izráelnek, mikor kijött Égyiptom * földéből.