13. RÉSZ.

A Babilóniai birodalom romlásáról.

Babilónia ellen való terhes * Jövendőmondás, mellyet látott Ésaiás, Ámós fija.

2. Emeljetek zászlót a magas hegyen. Szóljatok felemelt szóval nékik, kezetekkel intsetek, hogy menjenek bé a Babilóniai Fejedelemnek * kapuin.

3. Én parancsoltam az én tőlem * választott vitézeimnek, és az én erősimet hívtam az én haragomnak véghezvitelére, kik az én dicsőségemnek örülnek.

4. Sok népeknek szavokhoz hasonló sokaságnak szava hallatik a hegyeken, sok országokból öszvegyült pogánynépeknek szavok hallatik; a Seregeknek Ura mustrálja az ő hadra való seregét!

5. Eljőnek messze földről, az Egeknek utolsó részéről, az Úr és az ő haragjának eszköze, a Babilóniabelieknek egész földöknek * elrontására.

6. Ordítsatok: mert közel vagyon az Úrnak napja, mellyen a Mindenhatótól pusztítás következik!

7. Azért minden kezek megerőtlenülnek, és minden embernek szíve * elolvad.

8. És megrémülnek, nag ykínok és fájdalmak környékezik meg őket, fájdalmat szenvednek mint a gyermekszülő asszonyok, kiki az ő felebarátján álmélkodik; mivelhogy az ő orczájok megszégyenültek.

9. Ímé az Úrnak napja eljő kegetlen búsulással, és felgerjedt haraggal, hogy e földet elpusztítsa, és annak búnösit elveszesse arról;

10. Mert az egek csillaginak és a bokros csillagoknak világosságok * nem fénylik; a feltámadott nap homályos lészen, a holdnak is világa fényes nem lészen.

11. És megbüntetem a földnek gonoszságát, és a gonoszoknak hamisságokat, és azt mívelem, hogy a kevélyeknek kevélységek * megszünjék, és a kegyetleneknek kevélységeket megalázom.

12. Azt mívelem, hogy drágább legyen az ember ez ellenség előtt a tizta aranynál, amaz Ofirból hozott szép aranynál is;

13. Annakokáért az egeket * megindítom, a föld is az ő helyéből megindúl, a Seregek Urának búsulása miatt, a melly napon felgerjed az ő haragja.

14. És ollyanok késznek a Babilóniabeliek mint a futó szarvas, és mint a pásztor nélkül való juh, kiki az ő népe közzé megen és kiki az ő földébe szalad;

15. Valaki ott találtatik, általveretik és minden mellettek való bérlett vitézek fegyver miatt elhullanak.

16. És az ő kis gyermekeik az ő szemeik előtt a földhöz * veretnek, házaik elzsákmányoltatnak, és feleségeik megszeplősíttetnek.

17. Ímé én feltámasztom ezek ellen a Médiabelieket, * kik előtt az ezüstnek semmi becsületi nem lészen, és az aranyban nem gyönyörködnek;

18. Hanem kézívekkel a gyermekeket általlövöldözik és az asszonyok méhének gyümölcsén nem könyörülnek, a kis gyermekeknek nem kedveznek.

19. És Babilon, * melly sok országoknak ékessége volt, a Káldeusoknak pedig szépségek és dicsekedések volt, elpusztúl, int Sodomát # és Gomorát elpusztította Isten.

20. Nem ülik meg * azt soha, és soha semmi időben nem lakják, nem vonják ott fel sátorokat az Arábiabeliek, és a pásztorok ott nem legeltetik az ő barmaikat;

21. Hanem laknak ott vadak, és azoknak házaikat ártalmas állatok töltik bé, lakoznak ott baglyok, és vad emberek szökdösnek ott.

22. Az eredeti macskák kiáltanak az ő elpusztíttatott palotáiban, és az ő gyönyörűséges házaiban a sárkányok! Közel vagyon pedig * az ő romlásának ideje, és az ő napjai messzire nem haladnak!