19. RÉSZ.

Égyiptombeliek: Pogányok hivatala.

Égyiptom felől való terhes Prófétzia: Ímé az Úr könnyű sűrű felhőre * ülvén, bémegyen Égyiptomba, és megháborodnak az ő orczája előtt # Égyiptomnak bálványai, és az Égyiptombelieknek szívek elhervad bennek.

2. És az Égyiptombelieket az Égyiptombeliekkel egybeveszem, hogy hadakozzék kiki az ő felebarátja ellen. és kiki az ő barátja ellen, a város város ellen, az ország ország ellen.

3. És mikor az Égyiptomiaknak lelkek elfogytkozandik ő bennek, és az ő tanácsokank eszét vesztem; az ő bálványaiktól, a szemfényvesztőktől, ördöngősöktől, és jövendőmondoktól * kérdnek tanácsot.

4. És az Égyiptombelieket kegyetlen Urak birodalma alá * rekesztem, és kegyetklen Király uralkodik rajtok, azt mondja az Úr, a Seregeknek Ura Istene!

5. Elfogyatkoznak a tenger vizei, és a Nílus folyóvíz elszárad és elapad.

6. A folyóvizek eltávoznak, és a töltések között folyó patakok elszáradnak és elapadnak, a nád és a sás meglankadnak.

7. A folyás mellett, a folyóvíz partján való pázsit, és a folyás mellet való minden vetemény megszárad, elfogyatkozik és nem lészen.

8. És keseregnek a halászok, és sirnak mind azok, kik a patakokban horoggal szoktak halászni; és megerőtlenülnek azok is, a kik a vizek szinén vetik meg hálójokat.

9. És megszégyenülnek azok is, kik lenből és selyemből drága marhákat csináltak és kik hálókat kötöttek.

10. És az ő hálóik elvesznek és valakik haltartókat és halastókat csináltak, megszégyenülnek.

11. Bizony bolondok * Zoán városnak Fejedelmei; a Faraó Bölcseinek és Tanácsosainak tanácsok bolondság:  mimódon mondjátok Faraónak: Bölcs ember fija vagyok, régi Királyoknak fija?

12. Hol vagynak most a te Bölcseid? Mondják meg most néked és adják tudtodra, mit végzett a Seregeknek Ura Égyiptom felől?

13. Zóánnak Fejedelmei megbolondultak, Nóf városnak Fejedelmei tévelygettek, és Égyiptomot  tévelygőbe hozták az ő nemzetségeknek kövei:

14. Mert az Úr részegítette meg őket elfordult elmével, és tévelygőbe hozták Égyiptomot minden dolgában, miképen tántorog a részeg ember az ő okádása felett.

15. És nem lészen Égyiptomban semmi dolog, mellyet cselekednek a fő vagy a fark, * az ág vagy a nád.

16. Az napon ollyan lészen Égyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél a Seregeknek Ura kezének felemelésétől, mellyet ő felemel az ellen.

17. És a Júda földe * félelmére lészen Égyiptomnak; valaki arról emlékezik ő előttök, retteg attól, a Seregek Urának tanácsáért, mellyet ő végezett a felől.

18. Az időben lésznek Égyiptom földében öt városok, mellyek a Kananeusok nyelveken szólnak, és * esküsznek a Seregek Urára: Az egyik város pusztított városnak neveztetik.

19. Az napon lészen az Úrnak oltára Égyiptom földének közepette, és az ő határain is lészen az Úrnak jegyűl emeltetett oszlopa.

20. És lészen jegyűl és bizonyságul a Seregeknek Urától Égyiptom földében; mert kiáltnak az Úrhoz a nyomorgatóktól való féltekben, és bocsát nékik Szabadítot és Fejedelmet ki őket megszabadítsa.

21. És megesmértetik az Úr az * Égyiptombeliektől, és megesmérik az Urat az Égyiptombeliek az napon, áldoznak # és ajándékot adnak, és fogadást tésznek az Úrnak és megadják.

22. Ha megveri az Úr Égyiptomot, mevervén ismét meggyógyítja: és mikor megtéréndenek az Úrhoz, megkegyelmez nékik és meggyógyítja őket.

23. Az napon nagy járt-út lészen Égyiptomból Assiriába, és bémegyen az Assiriabeli ember * Égyiptomba, és az Égyiptombeli Assiriába és barátságosok lésznek az Égyiptombeliek és az Assiriabeliek.

24. Akkor az időben az Izráel nemzetsége az Égyiptombeliekhez és az Assiriabeliekhez harmadik lészen, a földön lészen isteni áldás.

25. Kiket megáld a Seregeknek Ura, mondván: Áldott az én népem az * Égyiptombeli nép; és az Assiriabeliek az én kezem munkája; és az én örökségem az Izráel!