20. RÉSZ.

Égyiptom és Szerecsenek ellen jövendöl.

A melly esztendőben bément Tartán Asdód városba, * mikor őtet Sargon, Assiriának Királya elküldötte volna, melly esztendőben vívá Asdódot és megvevé azt:

2. Akkor az időben szóla az Úr Ésaiás által, az Ámos fija által, ezt mondván: Eredj el, és old le a te derekadról a fekete gyászruhát, és a te lábadról vond le sarudat. És aképen cselekedék, mezítelen és sarú nélkül járván.

3. És monda az Úr: Miképen hogy mezítelen és sarú nélkül jár az én szolgám Ásaiás, három esztendeig való jegyűl és jelenségűl, Égyiptom ellen, és Szerecsenország ellen:

4. Azonképen viszi el fogva az Assiriabeli * Király Égyiptomnak sokaságát, és Szerecsenországnak fogságra való népét, gyermekeket és vén embereket, mezítelen és sarú nélkül, kiknek alfele is mezítelen lészen sz Égyiptombelieknek gyalázatjokra.

5. És megrettenvén megszégyenülnek az Izráeliták a Szerecsenek miatt, kiktől segítséget vártak, és az Égyiptombeliek miatt, kikben dicsekedtek.

6. És a tartománynak lakosa ezt mondja az időben: Ímé mint járt, a kitől mi segítséget vártunk vala, a hová folyamodtunk seg1tségnek okáért, hogy az Assiriabeli Királytól megszabadulnánk: mi tehát mi módon maradhatnánk meg?