21. RÉSZ.

Babilónia, Duma és Arábia ellen jövendöl.

A puszta tengerről való Prófétzia: Miképen a délről támadott szélvészek: úgy a puszta felől, a rettenetes földről jő az.

2. Mert kemény látás jelentett nékem: A hitetlenen ismét hitetlen lészen, a pusztítón pusztító. Eredj el Elám, szálld meg a te Madai * Babilóniát, minden ő fohászkodását megvetettem.

3. Ennekokáért az én derekam erőtlenséggel megkörnyékeztetett, nagy fájdalmak fogtak meg engemet, úgymint szülő asszony fájdalmai: gyötrődöm e dolognak hallása miatt, megháborodtam annak látása miatt!

4. Az én szívem reszket, az iszonyúság elrettentett engemet a kívánatos éjszakát is nékem * félelmetessé tette

5. Vessetek asztalt, vigyázzon a vigyázó; együnk, igyunk: keljetek fel Fejedelmek, ragadjatok * paizst.

6. Mert ezt mondá nékem az Úr: Eredj el, állass őrállót, a mit lát, monja meg.

7. Mikor annakokáért látott volna szekereket, feles lovagokat, szamaraknak szekereit, tevéknek szekereit; és nagy figyelmetességgel vigyázna azokra:

8. Kiálta mint az oroszlán: Uram, az én őrálló helyemben állok szüntelen napestig, egész éjszaka is szorgalmatos vagyok az én vigyázásomban.

9. És ímé jőnek embereknek szekerei, és két lovagok; és szóla az őrálló, mondván: elesett, * Babilon, és minden ő faragott isteneit a földre rontotta az ellenség!

10. Óh én cséplésem, és én szérümnek fija, a mit hallottam a Seregek Urától , az Izráel Istenétől, azt jelentettem meg néktek!

11. A Dúma ellen való terhes Prófétálás: Seirből kiált én hozzám; Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról?

12. Monda a Vigyázó; Eljött a reggel, azután az éjszaka is eljő: ha kérdeni akarjátok, kérdjétek, térjetek meg, jertek el.

13. Arábia ellen való terhes jövendőmondás. A sűrű erdőkön háltok Arábiában, a Dédanim ösvényin.

14. Eleikbe menvén, vigyenek vizeket a szomjuhozónak, a Téma földnek lakosai vigyenek kenyeret a bujdosónak;

15. Mert az ellenség fegyvere előtt futottak el, e mezítelen éles szablya előtt, a meghúzott kézív előtt, és a veszedelmes harcz előtt.

16. Mert azt mondá nékem az Úr: Egy esztendő elmulván, mely hasonlatos lészen a béresnek esztendejéhez, Arábiának minden dicsősége elvesz.

17. És az Arábiabelieknek erős fijainak kézívből lövöldöző számok megkevesedik: mert az Úr az Izráelnek Istene szólott!