24. RÉSZ.

Zsidóság pusztulása: vigasztaltatása.

Ímé az Úr megüresíti a földet és megpusztítja azt, és elfordítván annak színét, elszéleszti annak lakóit is.

2. És egy lészen állapotja a községnek és * a Papnak, a szolgának és az ő urának, a szolgálóleánynak és az ő asszonyának, a vevőnek és az adónak, a kölcsönadónak és a kölcsönvevőnek, a ki uzsorára veszen, és a ki uzsorára ád.

3. Mindenestől megüresíttetik a föld, és elpusztíttatik: mert az Úr szólotta e beszédet!

4. Sír, megromol a föld, megerőtlenül, elromol a föld kereksége, megerőtlenülnek a föld népének nagyjai.

5. A föld álnokul cselekszik az ő lakosiért: mert megszegték a törvényeket, elváltoztatták az Isten rendelését, az örökké állandó szövetséget felbontották!

6. Annakokáért az * átok megemészti a földet és elpusztittatnak a földön lakozók: ezért égnek meg a földnek lakosai, és kevés ember marad.

7. Elpusztíttatik a bor, elpusztittatnak a szőlőtövek, fohászkodnak minden víg szivüek.

8. Megszünik a dobolásnak * vígassága, a vígadóknak zajgások megszünik, a hegedűlésnek vígassága is megszünik!

9. Nem isszák a bort énekléssel, keserű lészen a részegítő ital annak, a ki issza.

10. Az álnokságnak városa elrontatik; minden házak bézárlatnak, hogy senki ne mehessen bé azokba.

11. Panaszolkodás lészen az utczákon a bor felől, minden vígasság meghomályosodik, elköltözik a földnek öröme.

12. Marad a városban csak pusztaság, és a kapu pusztaság miatt leromol.

13. Minekutánnak így lészen e földön e népek között az Isten itélete, kik hasonlatosok lésznek a megrázott olajfának gyümölcséhez, és hasonlatosok lésznek a szürettől maradott szőlőgerézdekhez:

14.Azok felemelvén szavokat, énekelnek az Úrnak nagyságáért, felszóval szólnak mind a tengertől fogva.

15. Annakokáért a völgyekben dícsérjétek az Úrat, az Úrnak az Izráel Istenének nevét a tenger szigeteiben.

16. A földnek utolsó részétől fogva hallottuk, hjogy az igazaknak ékességek volt a hálaadó éneklés. Immár pedig ezt mondod: Megösztövéredtem, megösztövéredtem! Jaj nekem; a hitetlenek hitetlenül cselekesznek, és a hitetlenséggel hitetlenül cselekesznek!

17. A rettegés, a verem, a háló * közel vagynak t hozzád, óh földnek lakosa!

18. Mert lészen ez, hogy a futó minekutánna  hallja a félelmet, a verembe esik, és a ki a veremből megszabadul, a tőrben megfogatik: mert az egeknek csatornái megnyittatnak, és e földnek fundamentomai * megrendülnek.

19. Mindenestől megromol a föld, mindenestől megpusztul a föld, mindenestől meghanyatlik a föld:

20. Megtántorodik mindenestől a föld mint a részeg, eltávozik helyéről, mint a sátor, és minekutánna  reá nehezedik az ő gonoszsága, úgy esik el, hogy többé fel nem kél.

21. Ez is lészen az időben: meglátogatja az Úr minden magasságosnak seregét, mind a magasságossal egybe, és e földnek minden Királyit, az ő földökkel egybe.

22. És egybegyüjtetnek megkötöztetvén a verembe, és bérekesztetnek a tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak.

23. És megszégyanűl a hold, megpirul a * nap, mikor uralkodik a Seregeknek Ura Sionnak és Jérusálemnek hegyén, és az ő Vénei előtt dicsőséges lészen, kik azt mondják: