27. RÉSZ.

Jérusálem veszedelme; a Babilóniai fogság.

Az napon meglátogatja az Úr az ő kemény, nagy és erős fegyverével a kegyetlen hosszú * Léviatán kígyót, és a tekergő Léviatán kigyót: és megöli a tengerben való nagy sárkányt.

2. Az napon a veresboru # szőlőről éneket mondotok.

3. Én Úr, megőriztem azt, minden szempillantásban * öntözöm azt: hogy valaki meg ne látogassa azt, éjjel és nappal megörizem azt.

4. Nincsen nékem haragom: jóllehet ha a tövissel, és galagonyával valaki szembe bocsát viadalra, azokat mind meggyujtanám.

5. Avagy megfoghatja é valaki az én erőmet, hogy velem békességet szerezzen, és velem megbékéljen?

6. Eljő az idő, mikor Jákób * meggyökerezik, megvirágozik és gyümölcsöt terem az Izráel és bétöltik e földet gyümölcscsel.

7. Avagy a mint * megverte Isten az ő népének verőjét, úgy verte é Jákóbot? Vagy a mint megölettel az ő népe ellenséginek megölettei, úgy ölettetett é meg?

8. Mérték szerint ítéled a Jákób * csemetéit még akkor is, mikor a kemény száraztó nepkeleti széllel reájok fú.

9. Azokáért illyen módon megtisztittatik a Jákób hamissága, és ez lészen minden haszna az ő rabságának, hogy elvegye az ő bűnét, mikor ollyanná tejéndi az ő oltárának köveit, mint a mésznek megrontatott kövei, és mikor helyén nem maradnak a berkek és a bálványok:

10. Mindazáltal az ő erős városa * puszta lészen, mintegy elhagyatott akol, és mintegy lakó nélkül való kietlen puszta: ott legeltetik a borju és ott delel, és megemészti annak ágait

11. Minekutánna megszáradnak az ő ágai, megromolnak: az asszonyok eljövén megégetik azokat: mert értelem nélkül való nép ez, annakokáért  nem könyörül rajta, a ki azt csinálta, és a ki ormálta, semmit nem kedvez néki.

12. És lészen az időben, hogy az Úr cséplést tegyen az Eufrátes folyóviznek folyásától fogva, mind az Égyiptom folyóvizéig, hogy egyben gyüjtessetek ti Izráel * fijai

13. És lészen az napon, hogy minekutánna megfuvalják a nagy kürtöt, eljöjjenek a kik elvesztek vala * Assiriának földén, és a kik Égyiptom # földébe kiüzettek vala, hogy meghajtsák magokat az Úrnak a Jérusálem szent hegyén.