35. RÉSZ.

Isten népe öröme. Krisztus jótéteményei.

Örvendeznek a puszta és út nélkűl való helyek, és örül a puszta, és virágozni fog mint a rózsa.

2. Virágozván virágzik, és nagy örömmel örül és örvendez. A Libánusnak szépsége adatik néki, a Kármelne és Sáronnak ékessége meglátják azok az Úrnak dicsőségét, a mi Istenünknek ékességét!

3. Erősítsétek meg a ti ellankadt kezeiteket * és erőtelen térdeiteket erősítsétek meg.

4. Mondjátok azoknak, kiknek szívek félelmes: Legyetek erősek, ne féljetek: Ímé a ti Istentek eljő bosszúállással, az Istennek fizetésével; eljő az Isten, és megszabadít titeket!

5. Akkor a vakoknak * szemeik megnyilnak és a siketeknek füleik megnyittatnak.

6. Akkor ugrándozik a sánta mint a szarvas, és a némának * nyelve énekel; mert a pusztában a vizek fakadnak és patakok a # kietlenben.

7. És a száraz hely tóvé lészen és a szomjúhozó föld vizeknek forrásivá: a sárkányoknak lakhelyekben azoknak barlangjokban nád és káka terem.

8. És lészen ott ösvény, és út és szentség útának neveztetik; tisztátalan nem megyen azon által, és azoknak útjokat járják, hogy a bolond is el ne tévelyedjen azon.

9. Nem lészen ott oroszlán, és semmi kegetlen vad nem jár azon, és nem találtatik azon, hanem járnak azon csak a megváltattak;

10. Mert az Úr megváltattai megtérnek, és nagy énekléssel Sionba * mennek; és örökkévaló öröm lészen az ő fejeken, öröm és vígasság veszi őket körűl, és eltávozik tőlök a keserűség és nyögés!