45. RÉSZ.

Babilon megvétele. Templom épülése. Zsidók megjövése, Pogányok hivatala.

Ezt mondja az Úr az ő megkent Királyáról * Czirusról, kinek jobbkezét fogtam, hogy ő előtte meghódoltassam a népeket, hogy a Királyoknak derekokat megerőtlenítsem: hogy ő előtte megnyissam a kapukat, hogy a kapuk bé ne zároltassanak.

2. Én te előtted megyek, és az egyenetleneket megegyenesítem, és az érczkapukat megrontom, és a vaszárokat eltöröm.

3. És néked adom az elrejtett kincseket, és a titkos helyre tétetett gazdagságokat; hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, ki téged neveden nevezlek, Izráelnek Istene!

4. Az én szolgámért Jákóbért, és választott Izráelemért neveztelek tégedet nevedről: elneveztelek tégedet, jóllehet nem esmérsz engemet!

5. Én vagyok az Úr, és nincsen több nálamnál több Isten nincsen! felövedeztelek tégedet, jóllehet engemet * nem esmérsz.

6. Hogy megtudják napkelettől fogva és napnyugottól fogva, hogy nincsen több nálamnál: Én vagyok az Úr, és nincsen több én nálamnál!

7. Ki világosságot formáltam, és a segítséget teremtettem, békességet szerzek, és gonoszt * teremtek: Én vagyok az Úr, ki mind ezeket cselekszem!

8. Egek, harmatozzatok onnét felűl, és az Egek csepegjék az igazságot, nissa meg magát a föld, és származzanak onnét a szabadítás és  igazság: teremje azokat mind együtt; én Úr teremtettem azt.

9. Jaj annak, a ki az ő Teremtője ellen támad, és a cserépnek, melly a több cserepekhez hasonló. Avagy mondja é a sár az * ő csinálójának: Mit csinálsz, holott e dologhoz semmi kezeid nincsenek?

10. Jaj annak, ki az ő attyának azt mondja? Mit nemzesz? és az ő anyának: Mit szülsz?

11. Ezt mondja az Úr, az Izráelnek Szente és Teremtője: Ezeknek jelenségét kérjétek tőlem. és az én fijaimtól és kezeimnek cselekedetitől * tiltsatok meg engemet.

12. Én * teremtettem a földet, az embert is azon én teremtettem: az én kezeimmel terjesztettem ki az Egeket, és én parancsolok azoknak minden seregének.

13. Én támasztom fel őtet igazságban, és minden útait én igazgatom, ő építi meg az én * városomat, és az én foglyaimat elbocsátja jutalom és ajándék nélkül, azt mondja a Seregeknek Ura!

14. Ezt mondja az Úr: Égyiptomnak marhája, a Szerecsenek és a nagy Szabeusoknak * kereskedések reád fordulnak és tiéid lésznek, téged követnek, békokban járnk, és magokat előtted meghajtják és néked esedeznek: mert csak te közötted vagyon az # Isten és nincsen több Isten ő nálánál.

15. Bizony te, óh Isten, ki magadat el szoktad rejteni, Izráelnek szabadító Istene vagy!

16. Megszégyenülnek és meggyaláztatnak mindnyájan ők, nagy galázattal mentek el mindnyájan a * bálványoknak faragói.

17. Az Izráel megszabadul az Úrban örökkévaló szabadulással, nem szégyenültök meg, és nem lésztek gyalázatosok soha örökké;

18. Mert azt mondja az Úr, ki az Egeket teremtette, (ő az Isten, a földnek formálója és alkotója, ő annak megerősítője, nem hijába teremtette azt; hanem hogy laknának azon, azért formálta azt). Én vagyok az Úr, és nincsen több nálamnál!

19. Nem titkon * szóltam, nem a föld setétségének helyén, nem # mondottam hijába Jákób magvának: keressetek engemet! Én vagyok az Úr, ki igazságot szólok, megjelentem; a mellyek igazak.

20. Gyűljetek egybe, és jöjjetek elő: jöjjetek ide, kik a pogányok közzűl megszabadultatok: semmit nem tudnak a kik hordozzék az ő faragott bálványoknak fáját, és ollya Istent imádnak, melly meg nem tarthat.

21.Mondjátok meg, hozzatok elő; tartsatok egyetembe tanácsot. Kicsoda mondotta meg ezt régi időtől fogva, eleitől fogva kicsoda jelentette meg? Avagy nem én é, az Úr? És nincsen nálamnál több Isten, igaz Isten, és Megtartó nincsen több én nálamnál!

22. Én reém nézzetek, hogy megtartassatok földnek minden határai: Mert én vagyok az Isten, és nincsen több!

23. Én magamra megesküdtem, kiment az én számból az igazságnak beszéde, és meg nem változik minden térd * nékem hajol meg, minden nyelv reám esküszik.

24. Csak az Úrban vagyon, azt mondják én felőlem, minden * igazság és erő; ő hozzá mennek: de megszégyenülnek mind azok, kik haragusznak ő ellene.

25. Az Úrban igazíttatnak meg, és dicsekedik * Izráelnek egész magva.