50. RÉSZ.

Zsidók megvettetése: Krisztus tiszte, hivatala.

Ezt mondja az Úr: Hol vagyon a ti anyátoknak megvettetéséről való bizonyságlevél, mellyel őtet megvetettem? Avagy kicsoda az én kölcsönadóim közzűl, a kinek én eladtalak volna titeket? Ímé a ti hamisságotokért * adattattok el, és a ti anyátok a ti gonoszságitokért vettetett meg.

2. Mi az oka, hogy mikor hozzátok megyek, senki jelen nincsen? Mikor szólítlak, senki nem felel? avagy uygan megrövidült é * az én kezem, hogy meg nem szabadíthat? Avagy nincsen é bennem szabadításra való erő? Ímé az én dorgálásommal megszáraztom # a tengert, a folyóvizeket pusztává tészem, annyira, hogy megvesszenek azokban a halak, mivelhogy nincsen víz, és szomjúval meghaljanak.

3. Az Egeket setétéggel béborítom, és ollyanná tészen azoknak béfedezőjét, minémű a gyászruha.

4. Az Úr Isten adott nékem bölcs nyelvet hogy alkalmatos időben tudjam az ígét szólni a megfáradottnak; felserkent minden reggel, felserkenti az én fülemet, hogy hallgassam őtet mint Tanítómestert.

5. Az Isten nyitotta meg az én fülemet, és én nem voltam néki engedetlen, * hátra nem fordultam ő tőle.

6. Az én testemet adtam a verőknek, és az én orczámat a szaggatóknak: Az én orczámat el nem votam a gyalázatok előtt és a pökdösés előtt.

7. Az Úr Isten pedig nékem segítségem, azért nem szégyenültem meg: azért keményítettem * meg az én orczámat; mert tudom, hogy meg nem szégyenülök.

8. Közel vagyon, a ki engemet * megigazít, kicosda perelhetne én velem? állunk elő mind egyetembe; kicsoda lészen nékem peresem? Jöjjön én hozzám.

9. Ímé az Úr Isten az én segítségem! kicsoda kárhoztatna engemet? Ímé ők mindnyájan mint a ruha megavulnak, a moly emészti meg őket.

10. Kicsoda közzűletek, a ki féli az Urat: Hallgassa az ő szolgájának szavát: A ki setétségben járt, és nem volt néki világossága: bízzék az Úrnak nevében, és támaszkodjék az ő Istenéhez.

11. Ímé ti mindnyájan tüzet gerjesztetek, szikrákkal megkörnyékeztettek: Járjatok a ti tüzeteknek világosságában, és a szikráknál, mellyeket ti gerjesztetettetek. Az én kezemből vagyon ez ti rajtatok, nagy fájdalomban fogtok feküdni!