53. RÉSZ.

Krisztus szenvedése s felmagasztaltatása.

Kicsoda hiszen a mi * prédikálásunknak? és az Úrnak karja kinek jelenik meg?

2. Mindazáltal felnevelkedik ő előtte mint egy vesszőszál, és mint egy gyökér a szomjúhozó földből: Nem vala néki formája, * se ékessége: nézénk ő reá, és nem vala kívánatos ábrázatja.

3. Az emberek között utálatos és megvettetet; fájdalmakkal teljes, beteges, és ollyan vala, mint a ki előtt ember elrejti orczáját, és semminek állítottuk őtet;

4. De a mi betegséginket * ő viselte, és a mi fájdalminkat hordozta; jóllehet mi azt állítottuk, hogy megostorztatott, megverettetett s megnyomoríttatott Istentől:

5. De ő megsebesíttetett * a mi álnokságinkért, megrontatott a mi bűneinkért, a mi békeségünknek veresége vagyon ő rajta, és az ő sebeivel # gyógyultunk meg.

6. Mi mindnyájan mint a juhok eltévelyedtünk, kik az ő útára tértünk; és az Úr mindnyájunknak álnokságát * ő reá vetette.

7. A mi bűnünk büntetését szenvedte, és ő kínoztatott; mindazáltal nem nyitotta meg * az ő száját; mint a bárány a mészárszékre vitetett, és mint a juh az őtet nyírők előtt megnémult, és nem nyitotta meg az ő száját.

8. A fogságtól és az ítélettől megszabadult: és az ő nemzetségét kicsoda beszélhetné meg? Mivelhogy kivágatott az élőknek földökből; az én népemnek bűnéért volt ő rajta a vereség!

9. És az istenteleneknek adá az ő koporsóját, és a gazdagnak az ő halálát: jóllehet nem cselekedett hamisságot, és * álnokság nem találtatott az ő szájában.

10. Mindazáltal az Úr akarta őtet megrontani s betegség alá vetni, hogy minekutánna tejéndi az ő lelkét áldozatul a bűnért, meglássa a magot, meghosszabítsa napjait, és az úrnak akaratja az ő keze által jó szerencsés legyen.

11.Az ő lelke fáradságának meglátván hasznát, megelégedik: az ő esméretivel az én igaz Szolgám sokakat megigazít: mert azoknak álnokságaikat ő vette el.

12. Annakokáért néki részt osztok a nagyokkal, és a hatalmasokkal osztja meg a zsákmányt: mivelhoghy az ő életét halálra adta, és a bűnösök * közzé számláltatott és ő sokaknak bűnöket hordozta, és a bűnösökért # imádkozott.