56. RÉSZ.

Intés a szent életre. Evangyéliumi ígéret az ostenfélőknek. A Zsidók Tanítóinak bűnök.

Ezt mondja az Úr: Őrizzétek meg az ítéletet, és cselekedjetek igazságot: mert közel vagyon az én szabadításom, hogy eljöjjön az én igazságom, hogy megjelenjék.

2. Boldog ember, a ki ezt cselekszi, és az embernek fija, a ki ahoz ragaszkodik! ki megőrzi a * szombatot, hogy azt meg ne fertéztesse, és megőrzi az ő kezét, hogy semmi gonoszt ne cselekedjék.

3. És ne mondja az idegen, a ki az Úrhoz adja magát így szólván: Bizonyára elszakasztott az Úr engem az ő népétől! A herélt ember is ne mondja:  Ímé én megszáradott fa vagyok:

4. Mert azt mondja az Úr a herél emberekről: A kik megtartják az én szombatimat, és azt cselekszik , a miben én gyönyörködöm, és az én szövetségemhez ragaszkodnak?

5. Adok azoknak az én házamban és az én kőfalaimon belől helyet, és jobb nevet, hogynem mint a fiaknak és leányoknak nevek; örökkévaló nevet adok nékik, melly soha el nem vész!

6. Az idegenek is pedig, kik ragaszkodnak az Úrhoz, hogy néki szolgáljanak és az Úrnak nevét szeressék, hogy néki szolgái legyenek: mindent valaki megőrzi a szombatot, hogy azt meg ne fertéztesse, és a kik ragaszkodnak az én szövetségemhez:

7. Az én szent hegyemre * viszem azokat és megvídámítom azokat az én imádságomnak házában, azoknak egészen égőáldozatjok, és véres áldozatjok kedves lészen az én oltáromon; mert az én házam minden népek imádsága # házának hivattatik.

8. Ezt mondja az Úr Isten, ki az elszéledezett Izráelitákat egybegyüjti: Még többeket is gyüjtök ő hozzá, az ő egybegyüjtötteihez.

9. Mezőnek minden vadai, jöjjetek el, hogy megemésszétek ezeket, erdőnek minden vadai.

10. Az ő őrállói vakok, valamennyien vagynak, semmit nem tudnak; mindnyájan ollyanok, mint a néma ebek, mellyek alkalmatlanok az ugatásra, szunnyadozők, vesztegfeküvők, szeretik a szunnyadozást.

11. És e nagy telhetetlen * ebek nem tudnak megelégedni, magok legeltetik magokat, nem tudnak tanítani: mindnyájan a magok útát követik, kiki mind csak telhetetlenséget követ az ő tartományában.

12. Jertek el, úgymond, vegyünk bort, részegedjünk meg borral: holnap is úgy lakjunk mint ma, vagy sokkal jobban!