61. RÉSZ.

Krisztus tanítói tiszte. Pogányok hivatala.

Az Úr Istennek * Lelke vagyon én rajtam; azért kent meg engem az Úr, elküldött engem, hogy a szegényeknek Evangyéliomot hirdetnék, hogy a foglyoknak szabadulást hirdetnék, és a megkötöztetteknek a # tömlöcznek megnyilását;

2. Hogy az Úr jó kedvének esztendejét hirdetném, és a mi Istenünk bosszúállásának napját, hogy minden siralmasokat megvígasztalnék;

3. Hogy a kik Sionban sírnak, azoknak vígasztalást nyujtanék, hogy a hamu helyébe azokat felékesíteném, örömnek kenetét adván a bánat helyébe, dícséretnek palástját, a keserves lélek helyébe: hogy neveztessenek igazság fáinak, és Úr plántáinak az én dicsőségemre.

4. És megépítik a régi időtől fogva * való pusztákat, a régi pusztaságot felépítik, és a puszta városokat megújítják, mellyek sok nemzetségtől fogva elpusztultak volt.

5. És felkelvén az idegenek legeltetik a ti barmaitokat és az idegenek lésznek ti szántóitok és vinczeléritek;

6. Ti pedig az Úr Papjainak * neveztettek, a mi Istenünk Szolgáinak hívattattok; a Pogányoknak gazdagságit eszitek és azoknak dicsőségekkel magasztaltattok fel.

7. A ti gyalázatotokért két annyi jutalmat vésztek, és a szidalom helybéen, örvendeznek az ő örökségekben; mert az ő földökben két részt bírnak, örökkévaló örömök lészen.

8. Mert én Úr szeretem az ítéletet, gyülölöma ragadományt az áldozatban, és rendelem az ő cselekedeteket igazságban, és örökkévaló * szövetséget szerzek ő velek.

9. És esméretes lészen az ő magvok a Pogányok között, és az ő csemetéjek a népek között: valakik látják őket, megesmérik őket, hogy ők az Úrtól áldatott magok!

10. Nagy örömmel örülök az Úrban, örvendez az én lelkem az én Istenemben: mert idvességnek ruháival öltöztetett fel engem, igazságnak palástjával vette engem körűl: mintegy vőlegényt megékesített engem és mintegy menyasszonyt, ki magát megékesítette az ő ékességével;

11. Mert mint a föld megtermi az ő csemetéjét, és mint a kert megtermi az ő veteményét: azonképen az Úr Isten virágoztatja jövendőben az igazságot és a dícsérett, minden Pogánynépek között.