65. RÉSZ.

Zsidók megvetteetése, Pogányok felvétetése.

Azoknak jelentettem meg magamat, kik én felőlem * nem tudakoztak, azoktól találtattam meg, kik engem nem kerestek, ezt mondottam: Ímhol vagyon én, ímhol vagyok én a népnek, melly az én nevemről nem neveztetik vala!

2. Kiterjesztettem az én kezeimet minden napon e versenyes * néphez, kik járnak nem jó úton, követvén az ő gondolatjaikat.

3. A néphez, kik ingerlenek engemet szemtől szembe szüntelen; mivelhogy áldoznak kertekben, és jóillatokat szereznek téglákból csinált oltárokon.

4. Kik a koporsóknál ülnek, és a kietlen helyeken * hálnak; kik a disznóhúst megeszik, # és fertelmes húsnak leve vagyon az ő fazekokban.

5. Kik ezt mondják: Maradj otthon, ne jöjj hozzám; mert * szentebb vagyok náladnál; ezek ellen vagyon füst az én orromban, és szüntelen égő tűz!

6. Ímé ez felíratott én előttem; el nem hallgatom, h anem megfizetem azt, és az ő kebelekbe * fizetem meg:

7. Mind a ti álnokságitokat, mind egyetembe a ti atyáitoknak álnokságaikat, azt mondja az Úr; Kik a hegyeken tettek * jóillatokat, és a halmokon illettek engem gyalázattal; annakokáért az ő elébbi cselekedeteket megfizetem az ő kebelekbe.

8. Ezt mondja az Úr: Miképen mikor szőlőszemet találnak a gerézden, ezt mondja az ember: Ne veszesd el; mert Isten áldása vagyon azon: azonképen cselekeszem az én szolgáimért, nem vesztem el mind * ezeket.

9. És Jákóbból megtartok magot, és Júdából, ki az én hegyeimnek örököse legyen: és bírják ez örökséget az én választottaim, és az én szolgáim laknak ott.

10. És a Sáron tartománya lészen a barmoknak akla, és az Akor * völgye a juhoknak fekvőhelyek; az én népemért a kik tudniillik engem megkereséndenek.

11. Ti pedig, kik az Urat elhagytátot, és az én szent hegyemről elfelejtkeztetek, kik az ég sereginek asztalt szereztek, és a csillagoknak italiáldozatot töltötök:

12. Titeket kétség nélkűl szablya alá számlállal, és mindnyájan megölettettek; mivelhogy * hívtalak, és nem feleltetek, szóltam, és nem hallottátok, sőt gonoszt cselekedtetek én előttem, és a mit nem szerettem azt választottátok.

13. Annakokáért ezt mondja az Úr Isten: Ímé az én szolgáim esznek, de ti éheztek: Ímé az én szolgáim isznak, de ti szomjúhoztok: Ímé az én szolgáim vígadnak, de ti megszégyenültök.

14. Ímé az én szolgáim vígadnak az ő szíveknek gyönyörűségében, de ti kiáltotok a ti szíveteknek fájdalma miatt, és a ti lelketeknek keserűsége miatt jajgattok:

15. És hagyjátok a ti neveteket átokra az én választottimnak, és megöl téged az Úr Isten, és az ő szolgáit * más névvel nevezi:

16. Hogy a ki magát áldja e földön, áldja magát az igaz Istenben, és a ki esküszik e földön, esküdjék * az igaz Istenre: mert elfelejtettek az elébbi nyomorúságok, és az én szemeim elől elrejtettek.

17. Mert ímé én teremtek új * egeket és új földet; és az elébbiek ingyen sem említtetnek, és az embereknek eszekbe sem jutnak:

18. Hanem örülnek és örvendeznek azoknak, mellyeket én termtek, mind örökkön örökké: mert ímé én megújítom Jérusálemet vígassággal, és annak népét örömmel;

19. És vígadok Jérusálemben, és örvendek az én népemben, és nem hallatik többé abban siralomnak szava, vagy kiáltásnak szava!

20. Nem lészen többé ott kicsiny gyermek idővel, sem vén ember, ki az ő idejét ki nem töltötte volna: mert a gyermek száz esztendős korában  hal meg, a bűnös pedig ha száz esztendős is, megátkoztatik.

21. És házakat * építvén azokban laknak, és szőlőket plántálnak, s azoknak gyümölcsében esznek.

22. Nem építnek, hogy más lakjék abban: nem plántálnak, hogy más egye annak gyümölcsét: mert az élőfa napjainak száma * szerint lésznek az én népemnek napjai, és az ő kezeiknek munkájával sok ideig élnek az én választottim.

23. Nem munkálódnak hijába, és nem nemzenek veszedelemre; mert az Úr áldottainak magvai lésznek, és az ő gyermekeik ő velek egybe.

24. És minekelőtte kiáltanának, én meghallgatom, még mikor szólnának, én meghallom.

25. A farkas * és a bárány együtt legelnek, és az oroszlán mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak kenyere lészen # a por. Senkit nem bántanak, és senkinek nem ártanak az én szentségemnek egész hegyén azt mondja az Úr.