9. RÉSZ.

A Zsidók és a körüllakó népek büntetése.

Óh, ha valaki az én fejemet * vizekké változtathatná, és az én szememeet könyhullatásoknak kútfejévé, hogy éjjel nappal siratnám az én népem leányának megöletetteit!

2. Óh, ha valaki helyheztetne engem a pusztában az útonjáróknak vendégfogadó házokban, hogy elhagynám az én népemet, és tőlök eltávoznám: mert mindnyájan * paráznák és hitetleneknek gyülekezete!

3. És felvetik mintegy kézívet, az ő hazug nyelveket, és nem erősitik meg magokat e földön az igazságban, hanem egyik gonoszságból a másik gonoszságba mennek, és engem nem esmérnek, azt mondja az Úr;

4. Minden az ő barátjától * magát megoltalmazza, és minden atyátokfiának ne hidjetek: mert minden atyafi megcsalván megcsal, és minden barátod cslárdul jár.

5. És kiki mind az ő barátját megcsalja és igazat nem szólnak: mert az ő nyelveket szoktatták a hazugságnak szólására, a gonoszság cselekedetiben elfáradtak.

6. Lakozol te az álnokságnak közepette, az álnokság miatt nem akarának engem megesmérni, azt mondja az Úr!

7. Azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé én megolvasztván őket, megpróbáltam őket: De mit * cselekedjem az én népem leányával?

8. Megsebesitő nyil az ő * nyelvek, álnokságot szól: kiki az ő barátjának békességesen szól szájával. az ő szivében pedig lest hány.

9. Avagy mind ezekért nem * látogatom é meg őket? azt mondja az Úr: valyon e féle nemzetségen, minémű ez, nem áll é bosszút az én lelkem?

10. A hegyekért felemelem a jajgatást, és a zokogást; és a puszták aklaiért a sirást; mert elpusztulnak, annyira hogy senki nem lészen, ki általmenjen, és barmoknak szavokat nem halják; mind az égi madarak, mind az oktalan állatok elköltöznek, elmennek;

11. És Jérusálemet rakásra * rontom, sárkányoknak lakhelyévé tészen, és a Júdának városait elpusztitom, annyira, hogy senki nem lakhatja azt!

12. Kicsoda olly bölcs férjfiú, a ki erre megtanitson? és kinek nyilatkozott meg az Úrnak szája, hogy megmondhassa, miért veszett el a föld, miért hagyatott el mint a puszta, hogy senki nincsen, ki általmenjen rajta?

13. És monda az Úr: Mert elhagyták az én törvényemet, mellyet elejekbe vetettem, és nem hallgatták az én szómat, és a szerint nem jártak:

14. Hanem jártak az ő sziveknek gondolatja után, és a bálványok után, mellyre tanitották őket az ő attyaik.

15. Annakokáért azt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene: Ímé én e népnek enni adok, tudniillik keserű ürmöt, és * inni adok mérges vizet.

16. És eloszlatom * őket a nemzetségek között, kiket sem ők, sem az ő attyaik nem esrmétek, és ő utánnok fegyvert bocsátok, miglen megemésztem őket.

17. Igy szól a Seregeknek Ura: Figyelmezzetek reá, és hivjátok el a siró asszonyokat, hadd jöjjenek el, és a bölcs asszonyokhoz is küldjetek el, hadd jöjjenek el.

18. És siessenek, és sirassanak minket, és a mi szemeink is hullassanak könnyeket, és a mi szemünk héjai közzűl folyjanak alá * vizek;

19. Mert Sionból illyen sirásnak szava hallatik: Miképen raboltatánk el! mimódon szégyeniteténk meg felette igen! mert elhagytuk a földet: mert a mi lakhelyeinket az ellenség elpusztitotta.

20. Sőt inkább halljátok meg asszonynépek az Úrnak szavát, és hallja meg a ti fületek az ő szájának beszédét, és tanitsátok meg leányitokat a sirásra, és minden asszony az ő barátját, a jajgatásra:

21. Mert feljött a halál a mi ablakainkra, béjött a mi palotáinkba, hogy elveszesse a kicsiny gyermekeket az útakról, az ijfakat az utczákból:

22. (Szólj, azt mondja az Úr) és hever az embereknek * holttestek mit a ganéj a mezőn, és mint a kévék az arató után, és nincsen a ki öszvegyüjtse azokat!

23. Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a * bölcs az ő bölcsességében, se az erős ne dicsekedjék erősségében, se a gazdag ne dicsekedjék # gazdagásában;

24. Hanem ebben dicsekedjék a ki dicsekedik, hogy esmérjen * és tudjon engemet, hogy én vagyok az Úr, ki cselekeszem irgalmasságot, ítéletet és igazságot e földön: mert ezt akarom, azt mondja az Úr!

25. Ímé eljőnek a napok, azt ondja az Úr, és meglátogatok minden körül metélkedettet, a körülmetélkedetlennel egybe;

26. Égyiptomot * és Jútát, és Edomot és az Ammon fijait, és Moábot, és mindeneket, kik lakoznak e világnak külső szegeletiben, kik lakoznak a pusztában: mert minden nemzetek körülmetéletlenek, az Izráelnek is minden háza körülmetéletlen szívvel # vagyon!