13. RÉSZ.

Zsidók romlása a Babilóniabeliek által két dolgokban példáztatik.

Ezt mondá az Úr nékem: Menj el és végy magadnak lenövet, és övedezd bé magadat azzal, és azt a vizbe bé ne vigyed.

2. Vevék azért övet, a mint az Úr parancsolta vala, és béövedzém magamat.

3. És másodszor szóla az Úr nékem, mondván:

4. Vegyed az övet, mellyet szerzettél, mellyet reád övedzettél, és kelj fel, menj el az Eufráteshez, és rejtsd el azt ott a kősziklának hasadékában.

5. Elmenék azért és elrejtém azt az Eufrátesnél, a mint az Úr nékem parancsolta vala.

6. És lőn sok napok után, és monda az Úr nékem: Kelj fel, menj el az Eufráteshez, és vedd fel onnét az övet, melly felől parancsoltam vala néked, hogy ott elrejtenéd.

7. És elmenék az Eufráteshez, és kiásám, és elvevém helyéből az övet, a hol elrejtettem vala; és ímé az az öv megrothadott vala, semmire kellő vala.

8. Szóla ismét az Úr nékem, mondván:

9. Ezt mondja az Úr: Illyenképen megrothasztom a Júdának kevélységét, és a Jérusálemnek negy kevélységét.

10. E gonosz * népnek, mondom, melly nem akarja # az én beszédimeet hallgatni; járnak az ő szíveknek gonoszságában, és járnak az idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljanak, és azokat imádják: és lésznek ollyanok mint ez öv, mely semmire kellő;

11. Mert miképen a férjfiú hozzá övedzi az övet: azonképen magamhoz * kapcsoltam az Izráelnek egész házát, és a Júdának egész házát, azt mondja az Úr, hogy lenne nékem népem, az  én nevemre és tisztességemre, és dícséretemre; de nem hallgatának engem!

12. E szót mond azért nékik: Ezt mondja az Izráelnek Ura Istene: Minden tömlőt borral kell megölteni: és ezt mondják néked: Avagy nem tudjuk é jól, hogy minden tömlőt borral kell megtölteni?

13. Akkor mondjadnéki: ezt mondja az Úr: Ímé bétöltöm e földnek minden lakóit, és a Királyokat, kik Dávid helyett ülnek az ő ülőszékiben, és a Papokat, a Prófétákat, és Jérusálemnek minden lakóit részegséggel.

14. És összeverem őket, egyiket a másikhoz, az atyákat és a fiakat egyetemben, azt mondja az Úr: Nem kegyelmezek meg, és nem kedvezek, és nem lészek irgalmas; hogy el ne veszteném őket.

15. Halljátok meg, és vegyétek eszetekbe, ne fuvalkodjatok fel: mert az Úr szólott!

16. Adjatok a ti Uratoknak Istenteknek dícsérett, * minekelőtte elhozza a setétséget, és minekelőtte megütitek lábaitokat a setét hegyekben: mert holott ti vartatok # világosságot, azt halálos árnyékká változtatta, és setétséggé tette.

17. Hogyha ezt nem hallgatjátok; a rejtekhelyekeben sír * az én lelkem a ti kevélységtekért; és sírván sír, és az én szemem könnyez, mivelhogy az Úrnak népe rabságra # vitetik.

18. Mond meg a Királynak és a Királynéasszonynak: Alázzátok meg * magatokat, heverjetek a földön: mert kiesik fejetekből a ti dicsőségteknek koronája:

19. A városok, mellyek délre vagynak, bézároltatnak, annyira, hogy senki meg ne nyithassa, elvitetik az egész Júda, bizonyára mindenstől fogva a * rabságra vitetik!

20. Emeljétek fel szemeiteket és lássátok azokat, a kik jőnek észak felől! hol vagyon a sokaság, melly néked adatott vala? a te ékességednek juhai?

21. Mit mondasz, mikor meglátogat téged? Mert te tanítád meg őket, hogy uralkodnának a te fejeden: a fájdalmak avagy nem környékeznek é meg téged, mint a gyermekszülő asszonyt?

22. Ha mondándod a te szívedben: Miért következnének én reám ezek? A te hamisságodnak sokságáért mezítelenül meg a te szemérmes tested, és a * te lábaid azért lésznek mezítelenekké.

23. Ha elvátoztathatja a Szerecsen az ő bőrét, és a párducz az ő tarkaságát, ti is jót cselekedhettek, holott a gonosz cselekedetet megszoktátok.

24. Azért elhányom őket, mint a könnyü * pozdorját, a pusztának szele által.

25. Ez a te sorsod, és a te mértékeidnek része én tőlem, azt mondja az Úr, ki elfelejtkeztél én rólam, és hittél * a hazugságnak!

26. Mert én is megmezítelenítettem a te szemérmes testedeet a te orczád előtt, hogy kiláttassék a te gyalázatod.

27. A te paráznaságidat, és a te * nyerítésidet, a te paráznaságodnak undokságát a hegyeken, a mezőn láttam a te utálatosságidat. Jaj néked # Jérusálem! Valyon lészesz é valaha ## után? Mégis meddig?