21. RÉSZ.

Sédékiás tanácsot kérd Jerémiástól.

Ez a beszéd, mellyet szóla az Úr Jerémiásnak, mikor küldé ő hozzá Sédékiás Király Passúrt, Melkiásnak fiját, és Sofóniást a Maásiás Pap fiját, mondván:

2. Kérd meg most mi érettünk az Úrat, mert Nabukonodozor a Babilóniai Király viaskodik ellenünk: ha cselekszik é az Úr velünk minden ő csudái * szerint, és elhágy é minket Nabukonodozor?

3. És monda nékik Jeremiás: Ezt mondjátok Sédékiásnak:

4. Így szól az Úr, Izráelnek Istene: Ímé én megtartóztatom minden hadi szerszámitokat, mellyek a ti kezetekben vagynak, mellyekkel ti viaskodtok a Babilóniai Király ellen, és a Káldeusok ellen, kik kivűl a kőfalon megszállottak titeket; és béiktatom * őket e városnak közepibe:

5. És én kezem kinyújtva vivok ellenetek, és nagy erős karral, haragomban, búsulásomban, és nagy felindulásomban.

6. És megverem a városnak lakosit, mind embert, mind oktalan állatot, nagy döghalállal halnak meg.

7. És annakutánna, azt mondja az Úr, Sédékiást a Júda Királyát, és az ő szolgáit, és a népet, és a kik megmaradnak e városban a döghaláltól, a fegyvertől és az éhségtől: adom Nabukodonozornak kezébe, a Babiloníak kezekbe, és azoknak kezekbe, a kik keresik az ő lelkeket, és megöli * őket éles fegyverrel: nem kedvez nékik, nem enged, és nem könyörűl rajtok.

8. És ezt mondjad a népnek: Ezt mondja az Úr: Ímé én előtökbe vetem néktek az életnek * és a halálnak útát.

9. A ki e városban lakik, fegyver, éhség, és döghalál miatt kell meghalni: a ki pedig kimegyen belőle, és a Káldeusokhoz megyen, kik megszállottak titeket, él, és az ő lelkét megnyeri;

10. Mert az én orczámat fordítottam e városnak veszedelmére, és nem megszabadulására, azt mondja az Úr, a Babilóniai Király kezébe adatik, és a tűzzel égeti meg azt!

11. És a Júda Királyának házának mond meg: Halljátok meg az Úr szavát!

12. Dávidnak háza, ezt mondja az Úr: Hamarsággal tegyetek * igaz itéletet, a nyomorultat mentsétek meg a nyomorgatónak kezéből, hogy az én haragom, mint a tűz, ki ne menjen, és felgerjedjen, és ne legyen ki megolthassa, az ő cselekedeteiknek gonoszságáért.

13. Ímé én reád megyek te Jérusálem, ki lakol a mezőn való kősziklának völgyében: azt mondja az Úr, kik azt mondjátok: Kicsoda jó mi ellenünk? és kicsoda jő bé a mi házainkba?

14. És meglátogatlak titeket a ti cselekedeteiteknek * gyümülcse szerint, azt mondja az Úr, és tüzet gyujtok az ő erdejében, és köröskörül mindeneket megemészt.