24. RÉSZ.

A jók és a gonoszok pédáztatnak a figék által.

Látást mutata nékem az Úr, és ímé két kosár fige tétetett vala le az Úr temploma előtt, minekutánna Nabukodonozor, a Babilóniai Király, * Jékóniást, Joákimnak a Júda Királyának fiját elvivé, és a Júdának Fejedelmit, és az ácsmestereket, és az ötvösöket Jérusálemből, és elvivé őket Babilóniába.

2. Az egyik kosárban igen jó figék valának, minéműk az elein érő figék! és a másik kosárban igen hitvány figék valának, mellyeket meg sem eheetnének, annyira hitványok valának.

3. És monda az Úr nékem: mit látsz te Jerémiás? És mondék: Figéket; a jó figék igen jók: de a hitvány figék igen hitványok, mellyeket az ő hitványságok miatt meg sem ehetnek.

4. És szóla az Úr nékem, mondván:

5. Ezt mondja az Izráelnek Ura Istene: Mint e figéket látom hogy jók: azonképen megesmérem a Júdának foglyait, kiket e helyről a Káldeusoknak földökbe vitettem, nékik * javokra.

6. És vetem az én szememet ő reájok, hogy jól tégyek velek, és e földre visszahozzam őket, hol megépítem őket, és el nem rontom, és béplántálom őket, és ki nem szaggatom.

7. És szívet * adok nékik hogy megesmérjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én # népeim lésznek, és én nékik Istenek lészek; mert megtérnek én hozzám teljes ő szívekből.

8. És minéműk a hitvány figék, mellyeket meg nem ehetnek a keserűség miatt, azt mondja az Úr: ollyanná tészem Sédékiást * a Júdának Királyát, és az ő maradékát, és az ő Fejedelmit, és Jérusálemnek maradékát, kik megmaradnak e földön, és azokat kik laknak Égyiptomnak földén;

9. És vetem őket a * háborúságra, nékik veszedelmekre, e földnek minden országiban: gyalázatra és példára, közbeszédre és szidalomra minden helyeken, a hová kiüzöm őket;

10. És bocsátok ő reájok * fegyvert, éhséget, és döghalált mind addig, míg elfogynak a földről, mellyet nékik adtam és az ő attyaiknak.