27. RÉSZ.

A Babilóniai fogság járomban példáztatik.

A Joákim * Királyságának kezdetiben ki Jósiásnak a Júda Királyának fija vala, e szót mondá az Úr Jerémiásnak, mondván:

2. Így szól az Úr nékem: Csinálj magadnak * köteleket és jármot, és vedd azokat nyakadba.

3. És küld azokat az Edom Királyához, és a Moáb Királyához, és az Ammon fijainak Királyokhoz, és Tírusnak Királyához, és Sídonnak Királyához, a követek által, kik eljőnek Jérusálembe Sédékiáshoz, Júdának Királyához.

4. És parancsold meg nékik, hogy az ő uraiknak megmondják: Ezt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene, ezt mondjátok a ti uraitoknak:

5. Én teremtettem e földet, az embert, és a barmot, melly e földnek színén vagyon, az én nagy erőmmel, és az én kinyujtott karommal, és adtam azt * annak, a ki kedves volt az én szemeim előtt:

6. És most én minde földeket * kezébe adtam Nabukodonozornak a Babilóniai Királynak, az én szolgámnak; sőt még a mezei állatokat is néki adtam, hogy néki szolgáljanak:

7. És minden nemzetségek szolgálnak néki, és az ő fijának, és unokájának mind addig, míg az ő földének ideje el nem * jő, és az önmaga ideje, és szolgálnak néki sok nemzetségek, és nagy Királyok.

8. És lészen, hogy a nemzetség és az ország, mellyek néki nem szolgálnak, Nabukodonozornak a Babilóniai Királynak, és a ki nem tészi nyakát a Babilóniai Királynak jármába: fegyverrel és éhséggel, és döghalállal meglátogatom azt a nemzetséget, azt mondja az Úr, míglen adom őket az ő kezébe.

9. Ti azért ne hallgassátok a ti Prófétáitokat és a ti Jövendőmondóitokat és a ti Álommagyarázóitokat, és a ti Varázslóitokat, és a ti Szemfényvesztőiteket, kik ezt mondják néktek, mondván: Ne * szolgáljatok a Babilóniai Királynak;

10. Mert ők hazugságot prófétálnak néktek, hogy messze vigyelek titeket, a ti földetekből, és kihajtsalak titeket és elvesszetek!

11. A nemzetség pedig, melly az ő nyakát adja a Babilóniai Királynak jármába, és szolgál néki; az ő földébe hagyom azt, azt mondja az Úr, és míveli azt, és lakozik benne.

12. Sőt Sédékiásnak a Júda Királyának is mind e beszédek szerint szólottam, mondván: Adjátok a ti nyakaitokat a Babilóniai Királynak jármába, és szolgáljatok néki és az ő népének, és éltek.

13. Miért halsz meg te és a te néped fegyver miatt, éhség miatt és döghalál miatt a miképen szólott az Úr a népnek, * melly nem akar szolgálni a Babilóniai Királynak?

14. És ne fogadjátok a Prófétáknak szavokat, kik ezt mondják néktek, így szólván: Ne szolgáljatok a Babilóniai Királynak: mert ők hazugságot * prófétálnak néktek;

15. Mert nem küldöttem őket, azt mondja az Úr, és ők az én nevemben hazugságot prófétálnak, hogy innen titeket kiüzzelek, és elvesszetek ti, és a Próféták, a kik jövendölnek néktek.

16. A Papoknak is, és az egész községnek szóltam, mondván: Ezt mondja az Úr: Ne fogajátok a ti Prófétáitoknak szavokat, kik prófétálnak néktek mondván: Ímé az Úr házának edényei visszahozatnak * Babilóniából mindjárt: mert ők hazugságot prófétálnak néktek.

17. Azért ne hallgassátok őket; szolgáljatok a Babilóniai Királynak, és éltek; miért pusztíttatik el e város?

18. Ha ők Próféták, és ha nálok az Úrnak igéje vagyon: imádkozzanak most a Seregek Urának, hogy az edények, mellyek most az Úr házában vagyanak, és a Júda Királyának házában, és Jérusálemben, ne vitessenek el Babilóniába;

19. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura a kőlábak * felől, és a tenger felől, és az oszlopok felől, és az edények maradéka felől, mellyek még e városban maradtak.

20. Mellyeket Nabukodonozor a Babilóniai Király el nem vitt, mikor * fogságba vinné Jékoniást, Joákimnak a Júda Királyának fiját Jérusálemből Babilóniába, és Júdának s Jérusálemnek minden fő népeit:

21. Mégis, mondom, hogy a Seregeknek Urak az Izráelnek istene, ezt mondja az edények felől mellyek megmaradtak az Úrnak házában, és a Júda Királyának házában, és Jérusálemben.

22. Babilóniába * elvitetnek, és ott lésznek mind a napig, mellyen # meglátogatom őket, azt mondja az Úr: annakutánna felhozom azokat, és visszahozom azokat e helyre.