28. RÉSZ.

Hanániás ellene támad Jerémiásnak.

Lőn az esztendőben, Sédékiásnak a Júda Királya királyságának kezdetiben, negyedik esztendőben ötödik hónapban, monda nékem Hanániás (Azurnak fija, Próféta, ki Gábaonból való vala,) az Úrnak házában a Papoknak és az egész községnek szemeik előtt, mondván:

2. Ezt mondja a Seregeknek Ura az Izráelnek Istene, mondván: Eltörtem a Babilóniai Királynak jármát.

3. Minekutánna két esztendők elmulnak, és visszahozom e helyre az Úr házának minden edényit, mellyeket Nabukodonozor a Babilóniai Király * elvitt innét, és bévitt Babilóniába.

4. És Jékoniást Joákimnak a Júda Királyának fiját, és minden rabokat, kik Júdából elvitettek Babilóniába, én visszajozom ide, azt mondja az Úr: mert eltöröm a Babilóniai Királynak jármát.

5. Akkor monda Jerémiás Próféta Hanániás Prófétának, a Papoknak és az egész községnek szemei előtt, kik állanak vala az Úrnak házában.

6. És monda Jerémiás Próféta: Úgy legyen, úgy cselekedjék az Úr: töltse bé az Úr a te beszédidet, mellyekkel prófétálád, hogy visszahozatnak az Úr házának edényei, és a rabságban való egész község Babilóniából e helyre;

7. Mindazáltal halld meg e beszédet most, mellyet én néked szólok, és az egész községnek:

8. A Próféták, kik én előttem és te előtted eleitől fogva volta, prófétáltak nagy földek ellen, és nagy országok ellen, a had felől, és a háboruság felől, és a döghalál felől.

9. A melly Próféta jövendölt a békesség felől, mikor bételjesedik * a Prófétának beszéde, akkor megesmértetik a Próféta, ha az Úr küldötte é azt valóban?

10. És evevé Hanániás Próféta a jármot a * Jerémiás Próféta nyakából, és eltöré azt.

11. És monda Hanániás, mind az egész község előtt, mondván: Ezt mondja az Úr: Illyen módon töröm el Nabukodonozornak a Babilóniai Királynak jármát két esztendő bételvén, minden nemzetségeknek nyakáról; és elméne Jerémiás Próféta az ő útára.

12. És szóla az Úr Jerémiásnak, minekutánna eltöré Hanániás Próféta a Jerémiás Próféta nyakáról a jármot, mondván:

13. Menj el, és mond meg Hanániásnak, mondván: Ezeket mondja az Úr: A fajármot eltöréd, de csinálj magadnak a helyében vasjármot;

14. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene: Vasjármot vetettem mind e nemzetségeknek nyakokba, hog szolgáljanak Nabukodonozornak, a Babilóniai Királynak, és szolgálnak néki, sőt annakfelette a mezei * állatokat is néki adtam.

15. És monda Jerémiás Próféta Hanániás Prófétának: Halld meg most Hanániás? Nem küldött téged az Úr, és te hazugsággal * bíztatod e népet.

16. Azért így szól az Úr: Ímé én kiküldelek téged e földnek színéről, ez esztendőben meghalsz. * mert az Úr ellen való szót szólál.

17. Meghala azért Hanániás Próféta ugyanazon esztendőben, hetedik hónapban.