29. RÉSZ.

Jerémiás levele a fogoly Zsidókhoz.

E szók voltak a levélben, mellyet Jerémiás Próféta külde Jérusálemből a rabasában való * Vének maradkinak, és a Papoknak és a Prófétáknak, és az egész községnek, mellyet fogva vitt vala el Nabukodonozor Jérusálemből Babilóniába.

2. Minekutánna kijöve Jekóniás Király és a Királyné is, a Hopmesterek a Júda és Jérusálem Fejedelmei, és az ácsmester, és az ötvös Jérusálemből.

3. Elasának, a Sáfán fijának, és Gamariának a Hilkiás fijának kezek által, kiket küldött Sédékiás * Júdának Királya Nabukodonozorhoz a Babilóniai Királyhoz Babilóniába, mondván:

4. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene, minden raboknak, kiket Jérusálemből Babilóniába vitettem:

5. Építsetek házakat, és lakjatok bennek, kerteket plántáljatok és azoknak gyümölcseivel éljetek.

6. Vegyetek magatoknak feleségeket, és szljetek fiakat és leányokat; és a ti fijaitokat is házasítsátok meg, és a ti leányitokat adjátok férjnek, és szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek.

7. És a városnak békességét keressétek, mellybe titeket rabságra küldöttelek, és könyörögjetek érette az Úrnak: mert annak békességében lészen a ti békességtek;

8. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene: Ne * hitessenek el titeket a ti Prófétáitok, kik vagynak közöttetek, és a ti Jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, mellyeket álmodoztok:

9. Mert ők hamisan prófétálnak néktek az én nevemben; mert nem küldöttem őket, azt mondja az Úr.

10. Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt bételjesednek Babilóniában, a * hetven esztendők, meglátogatlak titeket, és ti rajtatok bétöltöm az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.

11. Mert én tudom az én gondolatimat, mellyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek gondolatai és nem háborúságnak, hogy néktek adjak kívánatos * véget.

12. Akkor segítségre * hívtok engemet, és elmentek és imádtok engemet, és titeket meghallgatlak.

13. És kerestek engem, és megtaláltok: mert kerestek engem teljes szívetekből:

14. És megtaláltatom ti tőletek, azt mondja az Úr, és meghozlak * a rabságból, és öszvegyüjtlek titeket minden nemzetségekből, és minden helyekből, a hová kiüztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak titeket a helyre, a honnan számkivetettelek titeket.

15. Mert ezt mondottátok: Támasztott nékünk az Úr Prófétákat Babilóniában.

16. Azért ezt mondja az Úr a Királynak, ki ül a Dávid székiben, és az egész községnek, melly lakozik e városban, tudniillik a ti atyátokfiainak, kik veletek a fogságra ki nem mentek.

17 Azt mondom, hogy ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé én küldök ő reájok fegyvert, éhséget és döghalált, és tészem őket ollyanokká mint a megveszett figék, mellyeket * a keserűség miatt meg nem ehetnek.

18. És üldözöm őket * fegyverrel, éhséggel, és döghalállal, és adom őket a föld minden országinak gyötrelmére, átkozásra, és csudájára, és kisüvöltésére, és minden nemzetségeknek # szidalmára, a kik közibe kivetettem őket.

19. Azért: mert nem fogadták az én beszédimet *, azt mondja a Úr, mellyeket én nékik izentem az én szolgáim által a Próféták által, reggel felkelvén, és elküldvén: és nem fogadtátok, azt modja az Úr!

20. Ti azért halljátok meg az Úrnak szavát minden rabok, kiket Jérusálemből Babilóniába vitettem.

21. Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráelnek Istene, Ákábnak, a Kolája fijának, és Sédékiásnak, a Mahásiás fijának, kik prófétálnak néktek az én nevemben hamisan: Ímé én adom őket Nabukodonozornak, Babilónia Királyának kezébe, és szemeitek láttára megöli őket:

22. És azoktól szidalomnak formáját vesznek a Júdából való minden rabok, kik Babilóniában vagynak, mondván; Téged az Úr tegyen ollyanná, mint Sédékiást és mint Ákábot, kiket meegégete tűzzel a Babilóniai Király;

23. Mert gonoszságot cselekedtek Izráelben és paráználkodtak az ő felebarátjaiknak feleségivel, és az én nevemben hazugságot szóltak, mellyet nem parancsoltam nékik: Én pedig tudom azt, és bizonyság vagyok, azt mondja az Úr!

24. És Semája Nehelámitesnek is mond meg, így szólván:

25. Ezt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene, mondván: Mivelhogy te levelet küldöttél magad nevével az egész községhez, melly Jérusálemben vagyon és Sofóniás Paphoz a Mahásiás fijához, és minden Papokhoz, mondván:

26. Az Úr tett téged Pappá Jójada Pap helyében, hogy Fejedelmek legyetek az Úr házában minden bolond férjfiún és Prófétán, hogy vessed azt a tömlöczbe, és a kalodába;

27. azért miért nem dorgáltad meg az Anatótbeli * Jerémiást, ki néktek prófétál?

28. Mert mi hozzánk küldött Babilóniába, ezt mondván: Hosszú a számkivetés ideje, építsetek házakat, és lakjatok bennek; plántáljatok kerteket, és éljetek azoknak gyümölcseivel.

29. És elolvasá Sofóniás Pap e levelet Jerémiás Prófétának hallására.

30. És szóla az Úr Jerémiásnak mondván:

31. Küldj el mind a rabokhoz, mondván: Ezt mondja az Úr, Semája Nehelámites felől: Mivelhogy prófétált néktek Semája, holott én nem küldöttem őtet, hazugsággal bíztatott titeket;

32. Azért ezt mondja az Úr: Ímé én meglátogatom Semája Nehelámitest, és az ő magvát, nem észen néki embere, ki lakozzék e nép között, sem nem látja e jót, mellyet én az én népemmel cselekeszem, azt mondja az Úr: mert az Úr elen való szót * szólott!