39. RÉSZ.

Jérusálem megvétetik: Jerémiás megszabadul.

Sédékiásnak * a Júda Királyának kilenczedik esztendejében a tizedik hónapban, eljöve Nabukodonozor a Babilóniai Király, és minden ő serege Jérusálembe és megszállák azt.

2. Sédékiásnak tizennegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, kilenczedik napján a hónapnak, ledűle a város kőfala.

3. És bémenének a Babilóniai Királynak minden Fejedelmei, és leülének a közép kapuban, tudniillik, Nérgál, Sarézer, Samegár; Nébó, Sársekim, Rabsáris, Rabmág, és minden több Fejedelmei a Babilóniai Királynak.

4. És lőn, mikor látta volna őket Sédékiás, a Júda Királya, és minden vitézlő férjfiak, * elfutamodának, és kimenének éjjel a városból a Király kertének útán, az ajtón, melly vala a két kőfal között, és kiméne a pusztának útán.

5. És üzék őket a Káldeai seregek, és megfogák Sédékiást, Jérikhónak pusztájában, és elhozák őtet, és vivék * Nabukodonozornak, a Babilóniai Királynak Ribla városába, melly vagyon Emát földében, és ő reá szentencziát monda.

6. És megölé a Babilóniai Király Sédékiásnak fijait Riblában szeme láttára, és Júdának minden Nemeseit megölé a Babilóniai Király.

7. A Sédékiás szemeit pedig * kitolatá, és vasba vereté, hogy elvinné őtet Babilóniába.

8. A Király házát pedig, és a község házait felgyujták a Káldeusok tüzzel, és Jérusálemnek kőfalait elronták.

9. A több községet pedig, melly a városban megmaradt vala, és a kik elszakadván hozzá futottak vala, és a több községet, melly még meg vala, * elvivé Nabuzáradán a vitézek Főhadnagya Babilóniába.

10. És a községnek szegényit, kiknek semmijek nem vala, meghagyá Nabuzáradán, a vitézek Főhadnagya, Júdának földében, és ada szőlőket és mezőket, azon a napon.

11. Megparancsolá pedig Nabukodonozor a Babilóniai Király * Jerémiás felől Nabuzáradánnak, a vitézek Hadnagyának, ezt mondván:

12. Vedd hozzád őtet és viselj gondot róla, és semmi gonoszt néki ne cseelkedjél; hanema mi akar, * azt cselekedd vele.

13. És elkülde Nabuzáradán a vitézek Hadnagya, és Nabusázban, Rabsáris és Nérgál, Sarézer, Rabmág, és a Babilóniai Királynak több Hadnagyai:

14. Elküldének, mondom, és elhozák Jerémiást a tömlöcznek pitvarából, és bizák őtet Gedáliásra, Ahikámnak a Sáfán fijának fijára, hogy házba vinné őtet, és lakoznék a község között.

15. Az Úr pedig monda Jerémiásnak, mikor még a tömlöcznek pitvarában volna, mondván:

16. Menj el, és mond meg * Ebedmélek Szerecsennek, iegy szólván; Ezt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene: Imé én bétöltöm az én beszédemet e város veszedemére, és nem szabadulására, és az napon szemeid előtt lésznek.

17. És az napon megszabaditlak téged azt mondja az Úr, és az embereknek kezekbe nem adatol, a kiktől te félsz.

18. Hanem kétség nélkül megszabaditlak téged, fegyver miatt el nem esel, és a te lelked megszabadul: mert reménységed én bennem volt, azt mondja az Úr!