41. RÉSZ.

Ismáel megöli Gedáliást, és a vele valókat.

És lőn hegedik hónapban, eljöve * Ismáel, Natániának, Elisáma fijának fija, a ki királyi nemből vala, és a Király fő-fő népei és tiz férjfiak vele, Gedáliáshoz, Ahikámnak fijához, Mispába, és ott evének együtt kenyeret Mispában.

2. És felkele Ismáel Natániának fija, és a tiz férjfiak; kik vele valának, és megölék Gedáliást, Ahikámnak a Sáfán fijának fiját szablyával: és megölé ő azt, kit a Babilóniai Király Tiszttartóvá tett vala a földön.

3. És a Zsidókat, valakik Gedáliással valának Mispában, és a Kálldeusokat, kik ott találtatának, tudniillik a vitézlő embereket megölé Ismáel.

4. Más nap pedig, minekutánna megölé Gedáliást, még mikor senki sem tudná:

5. Eljövének férjfiak Sikemből, Silóból és Samariából, tudniillik nyolczvan férjfiak, kiknek szakállok elberetváltatott vala, és szakadozott ruhában valának, és véres orczával: Vala pedig kezekben áldozatra való ajándék és temjén, hogy áldoznának az Úrnak házában.

6. És kiméne Ismáel, Natániának fija azoknak elejekbe Mispából, járván é sirván. És lőn, mikor elejekbe ment volna, monda nékik: Jertek el Gedáliáshoz Ahikámnak fijához.

7. És lőn, mikor bémentek volna a városba, megölé őket Ismáel, Natániának fija, és hányá őket az árokba, ő és a férjfiak, kik ő vele valának.

8. Tiz emberek találtatának pedig ő közzűlök, a kik ezt mondanák Ismáelnek: Ne ölj meg minket: mert kincsünk vagyon nékünk a mezőn, tudniillik búza és árpa, olaj és méz; és megtartóztatá magát, és nem ölé meg őket az ő attyok fiai között.

9. Az árok pedig, mellybe Ismáel hányá mindenestől az embereknek hottesteket, kiket megöle Gedáliással, az, mellyet Asa Király csinált vala * Baásáért az Izráel Királyáért: Ez árkot Ismáel Natániának fija megtölté a megölettekkel.

10. És fogva vivé el Ismáel a községnek minden maradékát, melly vala Mispában, tudniillik a Király leányit, és az egész községet, melly hagyatott vala Mispában, kiket Nabuzáradán a vitézek Főhadnagya Gedáliásra, Ahikámnak fijára bizott vala: mellé vevé azért Ismáel, Natániának fija őket és elméne, hogy az Ammon * fijaihoz menne.

11. És meghallák, Jóhanán Káreának fija, és a seregeknek minden Hadnagyai, kik ő vele valának, azt az egész veszedelmet, mellyet Ismáel Natániának fija cselekedett vala.

12. És felvevék mind az embereket és elmenének, hogy megvivnának Ismáellel, Natániának fijával, és elérék őtet a nagy vizeknél, mellyek vagynak * Gibeonnál.

13. És lőn, mikor látta volna az egész község, melly Ismáellel vala, Jóhanánt, Káreának fiját, és a seregeknek minden Fejedelmit, kik vele valának; örülének.

14. És visszatére az egész község, mellyet Ismáel elvitt vala Mispából, és visszatérének, és elmenének Jóhanánnal Káreának fijával.

15. Ismáel pedig Natániának fija csak nyolcza magával szalada el Jóhanán előtt, és az Ammon fijaihoz méne.

16. És felvevé Jóhanán Káreának fija, és a seregeknek minden Fejedelmei, kik ő vele valának, a községnek minden maradékát, mellyet visszahoztak vala Ismáeltől, Natániának fijától Mispából: minekutánna megölé Gedáliást, Ahikámnak fiját, és elvivén erős férjfiakat, vitézeket, és asszonynépeket, és gyermekeket, és Hopmestereket, kiket visszahozott vala Gibeonból:

17. Elmenének, és megtelepedének Gérut Kimhámnál, melly vala Bethlehemhez közel, hogy elmennének, és bémennének Égyiptomba.

18. A Káldeusok miatt: mert félnek vala tőlök: Mert Ismáel Natániának fija megölte vala * Gedáliást, Ahikámnak fiját, kit a Babilóniai Király Tiszttartóvá tett vala a földön.