43. RÉSZ.

Jóhanán elviszi a nép maradékát Égyiptomba Jerémiással egybe, hol a Próféta jövendől Égyiptom veszedelméről.

És lőn minekutánna Jerémiás elvégezte volna szólni az egész községhez az ő Uroknak Isteneknek minden szavait, mellyekért küldötte vala az ő Urok Istenek hozzájok, mind azokat a szókat, mondom:

2. Akkor monda Azáriás Hosájának fija, és Jóhanán, Káreának fija, és minden kevély férfiak mondván Jerémiásnak: Hazugságot szólsz te, nem küldött téged a mi Urunk Istenünk, hogy ezt mondjad: Ne menjetek bé Égyiptomba, hogy ott bujdosnátok:

3. Hanem Báruk, Nériának fija izgat téged mi ellenünk, hogy minket adjon a Káldeusoknak kezekbe, hogy megölessen minket, és Babilóniába vitessen.

4. És nem engede Jóhanán Káreának fija, sem a hadaknak minden Fejedelmei, sem az egész község az Úr szavának, hogy a Júda földében laknának;

5. Hanem elvivé Jóhanán, Káreának fija, és a seregeknek minden Fejedelmei Júdának egész maradékát, kik visszajöttek vala minden * nemzetségek közzűl, a hová kiüzettek vala, hogy lakoznának Júdának földében.

6. Tudniillik elvivé a férjfiakat és az asszonyokat, és a gyermekeket, és a Király leányait, és minden lelket, mellyet Nabuzáradán a vitéezk Főhadnagya hagyott vala Gedáliással, Ahikámnak, Sáfán fijának fijával, és Jerémiás Prófétát és Bárukot, Nériának fiját;

7. És elmenének Égyiptomnak földébe; mert nem engedének az Úr szavának, és elmenének mind Táfnesig.

8. És szóla az Úr Jerémiásnak Táfnesben, mondván:

9. Végy a te kezedbe nagy köveket, és rejtsd el azokat a sárban a téglaégető kemenczében melly vagyon a Faraó házának ajtajában Táfnesben, a Zsidó embereknek szemek láttára;

10. És mond ezt nékik: Ezt mondja a Seregeknek Ura, az Izráelnek Istene: * Ímé én elküldök, és felvészem # Nabukodonozort, a Babilóniai Királyt, az én szolgámat, és tészem az ő székit e kövekre, mellyekeet elrejtettem, és az ő sátorát felvonsza e köveken.

11. És eljő, és megveri Égyiptomnak földét, a ki halálra való, halálra megyen; és a ki rabságra, rabságra; és a ki fegyverre, fegyverre.

12. És tüzet gyujtok az Égyiptom isteninek házaiban, * és megégeti azokat és fogva elviszi őket és felöltözi Égyiptom földét, miképen a pásztor reá veszi ruháját; és békességgel kimegyen onnan.

13. És Bethsémesnek, melly Égyiptom földében vagyon, faragott képeit elrontja: és az Égyiptom isteninek házait tűzzel megégeti.