4. RÉSZ.

Panasz, és vigasztaló jövendölés.

Miképen homályosodott meg az arany, elváltozott a szép arany, elhányattak szentséges helynek kövei az utczáknak eleire!

2. A Sionnal drága fijai, kik tiszta aranyba valának felöltöztetve, miképen hasonlittatának a sárból csinált edényhez, melly a fazekas kezeinek csimálmánya!

3. Még a sárkányok is kivetik az ő emblőjöket, szoptatják az ő kölykeiket: az én népem leánya pedig kegyetlen, mint a pusztában való struczmadarak.

4. A szopó gyermekeknek nyelvek az ő inyekhez ragada a szomjúság * miatt, a kisdedek kenyeret kérének, de nem találtaték a ki adna # nékik.

5. A kik gyönyörűséges étkeket esznek vala, meghalának az utczákon: a kik veres bársonyban neveltetnek vala fel, ölelgeték a * ganéjokat.

6. Nagyobb lőn azért az én népem leányának vétke, hogysem mint Sodomának bűne: melly egy * szempillantásban elvesze, és a veszedelemnek helyei benne nem maradának:

7. Az ő Názáreusai * tisztábbak valának a hónál, fejérebbek a téjnél, veresebbek valának az ő testeik, hogysem mint a drágakövek: ollyanok valának, mint a szépen kimetszett zafirkő:

8. De most feketébb * az ő ábrázatjok a koromnál, és meg nem esmértettek az utczákon, az ő bőrök az ő csonjaikhoz ragadott, elszáradt mint a fa!

9. Jobban volt dolgok azoknak, a kik fegyverrel ölettek meg, az éhel megholtaknál, és a kik megemésztettek seb miatt, hogynem mint a kik megfosztattak a földnek gyümölcsétől.

10. Az irgalmas asszonyoknak kezeik megfőzték az ő * gyermekeiket, a kik voltaknékik étkeik az én népem leányának nyomorúságában.

11. Bétöltötte az Úr az ő haragját, és az ő bosszúállásának hévségét kiöntötte és tüzet gyujtott Sionban, melly megemésztette annak fundamentomit.

12. Nem hiszik vala a földnek Királyai, és e föld kerekeségének lakói, hogy az ellenség, és a háborgató béjőne Jérusálemnek kapuin.

13. Az ő Prófétáinak * vétkeik  miatt, az ő Papjainak álnokságaik miatt, kik abban kiöntötték az igazaknak # véreket.

14. Tántorgottak mint a vakok az utczákon, vében megfertőztettek; mert nem lehetséges, hogy vért ne illetnének az ő ruháikkal.

15. Távozzatok el, a tisztátalanok azt kiáltották nékik, távozzatok el, távozzatok el, ne illessétek! Azért elrepültek, és bujdostak; azt mondották a pogányok között: Nem térnek többé vissza, hogy ott lakoznának.

16. Az Úrnak haragja oszlatta el őket, többé nem tekint reájok: mivelhogy a Papoknak * orczáit nem tisztelték, és a Véneken nem könyörültek.

17. Még mikor békességben valának, megfogyatkozának a mi szemeink a hijábavaló * segítségnek városa miatt, a mi városunkban, mellyet vártunk a nemeztől, melly meg nem szabadíthat.

18. Vadászták a mi járásinkat, hogy ne járnánk a mi utczáinkon: elközelgetett a mi végünk, bétöltek a mi napjaink, bizony eljött a mi végünk!

19. A mi kergetőink gyorsabbak voltak az égen repülő * saskeselyűknél, a hegyeken kergettek minket, a pusztában leselkedtek utánnunk:

20. A mi életünk, tudniillik az Úr megkent Királya * megfogaték az ő tőrjökben, ki felől azt mondottuk, hogy az ő árnyékában élünk a pogányok között.

21. Örülj és vigadozz * Edomnak leánya, ki lakozol Húcznak földében: mert még te rajtad is általmegyen a pohár, megrészegülsz, és okádol.

22. Minekutánna megemésztetik * a te álnokságod, óh Sionnak leánya, nem hágy téged a # számkivetésben, de meglátogatja a te álnokságodat: Edomnak leánya, megjelenti a te bűneidet.