5. RÉSZ.

És te, embernek fija, végy magadnak egy éles kést, tudniillik borbélyt beretvát végy magadnak, és vond el azt a te fejeden és szakállodon; és végy magadnak egy mértéket, és oszd el azoknak szöröket.

2. Harmadrészét tüzzel égesd mg a város közepette, a megszállás napjai bételjesedése szerint; azután vedd a harmadrészét és vagdald apróra fegyverrel a város körül; és harmadrészét hintsd el a szélre: és a fegyvert kivonszom * utánnok.

3. És végy ki innét egy keveset, és kösd azokat a te ruhádat prémire.

4. És ezek közzül ismét végy ki, és vesd a tüz közepire, és égesd meg azokat tüzzel: abból megyen tüz az Izráel egész házára.

5. Igy szól az Úr Isten: Ez a Jérusálem a város, mellyet a pogánynemzetek * közibe helyheztettem vala, és ő körülte a tartományokat;

6. De változtattá az én itéletimet hitetlenségre * inkább a Pogányoknál, és az én rendelésimet azoknál a nemzeteknél kik ő körülte vagynak: mert az én itéletimet métutálták, és az én parancsolatimat, és azokban nem jártak.

7. Ezokáért igy szól az Úr Isten: Mivelhogy a ti álnokságtoknak sokasága feljebb vagyon a * pogányokénál, kik körültetek vagynak: az én parancsolatimban nem jártatok, és az én itéletimet nem cselekedtétek: sőt csak a Pogányok itéleti szerint is, kik körültetek vagynak, nem cselekedtetek.

8. Ezokáért igy szól az Úr Isten: Imé én megyek reád: én cselekeszem te közötted itéleteket a pogányok szemeik láttára.

9. És cselekeszem rajtad, a mit nem cselekedtem, és hasonló dolgot nem cselekeszem többé minden utálatosságidért;

10. Mert az atyák megeszik * fijaikat te közepetted, és a fiak megeszik az ő atyáikat, és cselekeszem te rajtad itéleteket, és minden te maradékidat szélre hányom minden részre.

11. Ezokáért, élek én, azt mondja az Úr Isten, ha meg nem cselekeszem; mivelhogy az én szent helyemet megfertézteted minden utálatosságiddal; és minden undokságiddal: én is azért elrontlak, és az én szemem néked * nem kedvez, és én is nem könyörülök rajtad.

12. Harmadrészed döghalál * miatt vész el, és éhség miatt emésztetikmeg te közepetted; és harmadrészed fegyver miatt hull el te körülted: és harmadrészedet minden szélre elhintem, és fegyvert vonszok utánnok.

13. És megszünik az én búsulásom, és leszállitom az én felgerjedett haragomat ő ellenek, és vigasztalást vészek; és megértik, * hogy én Úr szóltam az én buzgóságomban, mikor bosszankodásomat bétöltöm rajtok.

14. És adlak tégedet pusztaságra és gyalázatra a Pogányok között, kik körülted vagynak, mindennek szeme láttára, ki elmegyen méllőled.

15. És lészen * gyalázat és megutálás, példa és almélkodás a Pogányoknak, kik körülted vagynak mikor ellened itéletet tészek búsultomban és haragomban, és haragos feddésimben: Én Úr szólottam ezeket!

16. Mikor bocsátom az éhségnek veszedelmes nyilait ő ellenek, mellyeket bocsátok, hogy elveszesselek titeket; és mikor éhséget bocsátván ti reátok elrontom ti köztetek a kenyér botját.

17. Bocsátok, mondom, reátok éhséget, és gonosz * fenevadakat, mellyek magzat nélkül hagynak téged; és döghalál és vérontás megyen által rajtad: és fegyvert hozok reád. Én Úr szóltam ezeket!