8. RÉSZ.

Négy látások: Izráelnek sok bálványozása.

És lőn hatodik esztendőben, hatodik hóban, a hónak ötödik napján, és ülök vala az én házamban, és Júda Vénei ülnek vala én előttem, és esék reám ott az Úr Istennek keze.

2. És látám, és imé mintegy tüz ábrázatjának hasonlatossága, az ő derekától fogva és alá, tüz vala: derekától fogva pedig és oda fel, mintegy fényességnek tekintete, mintegy tüzes fényességnek látása.

3. És nyujta ollyat, mintegy * kéz, és foga engem fejem üstökénél fogva; és felemele engem a lélek az ég és a föld között, és vive engem Jérusálembe isteni látásokban a belső templom pitvara kapujának ajtajához, melly északra néz vala; a hol vala helye a # bosszuság bálványának, melly bosszuságra ingerel.

4. És imé vala ott az Izráel Istenének dicsősége a látás szerint, * mellyet láttam vala a mezőben.

5. És monda nékem: Embernek fija! Emeld fel most a te szemeidet észak felé: Felemelém azért szemeimet észak felé, és ímé északra az oltár kapuja mellett vala a bosszúságnak bálványa mikor a kapun bémennének.

6. És monda nékem: Embernek fija! Nem látod é mit cselekesznek ezek, a nagy utálatosságokat, mellyeket cselekesznek itt az Izráel háznépe, hogy messze eltávozzam az én Szenthelyemtől? De mégis fordulj, és látsz nagyobb utálatosságokat.

7. És vive engem a más pitvar ajtajához, és látám és ímé egy lyuk vala a falban.

8. És monda nékem: Embernek fija! Lyukkaszd által a falat: * és általlyukasztám a falat, és ímé egy ajtó lőn.

9. És monda nékem: Menj bé és lásd meg a gonosz utálatosságokat, mellyeket ezek ott cselekesznek.

10. Bémenék azért, és tekintém, és ímé minden utálatos csuszómászó, és oktalan állatoknak képek és az Izráel házának minden bálványai felirva valának a falon köröskörül.

11. És hetven férjfiú az Izráel háza Vénei közzűl áll vala előttök, és Jazániás a Sáfán fija áll vala ő köztök, és mindeniknek kezébe vala az ő temjénezője, és a füstnek sürü köde megyen vala fel.

12. És monda nékem: Látád é embernek fija, az Izráel házának Vénei miket cselekesznek a setétben, kiki az ő képpel béiratott ágyasházokban? mert az mondják: Nem lát * minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet.

13. És monda nékem: Mégis fordulj, és látsz nagyobb utálatosságokat, mellyeket ezek cselekesznek.

14. Év vive engem az Úr háza kapuja ajtajához, melly vagyon északra és ímé ott asszonyok ülnek vala, siratván a Tammúzt.

15. És monda nékem: Nem látod é embernek fija! Mégis fordulj, és látsz nagyobb utálatosságokat ezeknél.

16. Bévive azért engem az Úr házának belső pitvarába, és ímé az Úr temploma ajtaja mellett, a tornácz és az oltár között, vala úgymint huszonöt férjfiú, kik háttal fordultak vala az Úr templomára, és orczájok vala napkelektre, és magokat meghajtván imádkoznak vala, naptámadat felé, * a Napnak.

17. És monda nékem: Nem látád é embernek fija? Avagy kicsiny é Júdának, hogy itt cselekesznek? Mivelhogy bétöltötték a földet álnoksággal, és erre tértek, hogy felingereljenek engem, de ímé ők bocsátnak büdösséget az ő * orrokba.

18. Én is búsulásomban cselekeszem velek, nem kedvez az * én szemem nékik, és nem könyörülök rajtok, és kiáltanak az én füleimbe nagy szóval, de # meg nem hallgatom őket.