9. RÉSZ.

A hívek megtartatnak a csapás között.

És kiálta az én füleimbe nagy szóval, mondván; Elközelgettek a * városnak meglátogatásai, és mindenik kezében elvesztésre való fegyvere vagyon.

2. És ímé hat férjfi jő vala a felős kapu útáról, melly néz északra, és mindenik kezében vala az ő rontásra vala szerszáma, és egy férjfi vala ő közöttök gyolcsban öltözve, és irószerszám vala oldalán: kik  bémenvén állának a * réz oltár mellé.

3. És az Izráel Istenének * dicsősége elméne a Kérubról, a kin vala, a ház küszöbéhez; és hivá a férjfiat, ki # gyolcsban vala öltözve, kinek oldalán az irószerszám vala.

4. És monda az Úr néki: Menj által a város közepin, Jérusálem közepin és jegyezz egy  * Tau betüt a férjfiaknak homlokokra kik nyögnek, és bánattal kiáltanak mind ezekért az utálatosságokért, mellyeket cselekesznek annak közepette.

5. És a többinek * monda az én hallásomra: menjenek által a városon ő utánna, és vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek, és ne könyörüljetek.

6. Véneket, ifjakat, és szüzeket, kicsinyeket és asszonyokat öljetek mind egy lábig; de azokra a férjfiakra, a kiken Tau betű lészen, ne * menjetek: és az én templomomtól kezdjétek el. Elkezdék azért, a vén # férjfiaktól, kik a ház előtt valának.

7. És monda nékik: Fertéztessétek meg a házat, és töltsétek meg a pitvarokat megölettekkel, Menjetek ki. Kimenének azért; és vágák a népet a városban.

8. És lőn mikor levágták volna őket, én maradék meg, és arczal leborulék, és kiálték, és mondék: Ah, ah, Uram Isten! avagy elveszted é Izráelnek minden maradékit, kiöntvén a te búsulásodat Jérusálemre?

9. És monda nékem: Az Izráel és Júda házának álnoksága * felette nagy, és e föld megölt # vérekkel, és az a város rakva elfodult ## itélettel: mert azt mondták: Elhagyta az Úr e földet, és az Úr nem látja!

10. És én is, (nem kedvez * az én szemem, és nem könyörülök) az ő utjokat fizetem vissza az ő fejekre.

11. És ímé a férjfi, a ki gyolcsba öltözött vala, a kinek oldalán * irószerszám vala, felele illyen beszéddel, mondván: Megcselekedtem a szerint, a mint parancsoltál nékem.