10. RÉSZ.

A férjfiról, a ki elevenszenet vészen ki a kerekek és a Kérubimok közzül.

És látám: és ímé az ég felett, melly vala a Kérubimok * fejek felett, mint egy zafirkő, és mint egy széknek hasonlatossága tetszik vala ő felettek.

2. És szóla ama férjfinak, * ki gyolcsba öltözött vala, mondván: Menj bé a kerekek közzé, mellyek vagynak a Kérubimok alatt, és töltsd meg a te kezeidet elevenszénnel, melly a Kérubimok között vagyon, és hintsd el e városra. És béméne szemem láttára.

3. A Kérubimok pedig állanak vala a háznak jobbfelől való része felől, mikor e férjfi bémenne és a köd * bételi vala a belső pitvart.

4. És eltávozék az Úrnak dicsősége * a Kérubról a ház küszöbéhez; és megtelék a ház köddel, és a pitvar bételék az Úr dicsősége fényességével.

5. És a Kérubimok szárnyaiknak csattogások * is hallik vala mind a külső pitvarig, ugymint a mindenható erős Istennek szava, mikor szól.

6. És lőn, mikor parancsolt volna ama gyolcsba öltözött férjfinak, mondván: Végy tüzet a kereket közzűl és a Kérubimok közzűl: béméne és álla a kerekek közzé.

7. És egy Kérub a Kérubimok közzűl kinyujtá * kezét a tüzhöz, melly vala a Kérubimok között, és vőn és tevé a gyolcsba öltözöttnek markába: ki elvevé, és kiméne.

8. És látszék a Kérubimokon emberi kéznek hasonlatossága az ő szárnyaik alatt.

9. És látám, és ímé * négy kerék vala a Kérubimok mellett, egyik kerék vala az egyik Kérub mellett, és a másik kerék a másik Kérub mellett, a kerekeknek pedig tekintetek ollyan vala, mint a Társiskőnek szine.

10. És azoknak a négy kerekeknek ábrázatjok egy vala, mintha egy kerék a más kerék közepette volt vala.

11. Mikor mennek vala, mind a négy oldalokra mennek vala, meg nem fordulnak vala, mikor járnak vala; hanem arra a helyre, mellyre fordul vala az első Kérub, az után mennek vala, és vissza nem fordulnak, mikor mennek vala.

12. És minden testek * és hátok, és kezeik, szárnyaik és a kerekek rakva valának szemekkel mind a négy keréknek kerületin.

13. A kerekeknek kiáltanak: Óh kerék! az én hallásomra.

14. És mindenik Kérubnak négy orczája vala: az első orcza Kérub * orcza, és a második orcza ember orcza, és a harmadik oroszlán orcza, és a negyedik saskeselyü orcza.

15. És felemelkedének a Kérubimok; Ez a lelkes állat, mellyet láttam vala a Kébár folyóvize mellett.

16. És mikor járnak vala a Kérubimok, járnak vala a kerekek is ő mellettek: mikor pedig felemelik vala a Kérubimok az ő szárnyaikat, hogy felemelkednének a földről, nem térnek vala vissza a kerekek is ő mellőlök.

17. Mikor állanak vala a Kérubimok, állanak vala a kerekek is, és mikor azok felemelkednek vala, felemelkednek vala ezek is ő velek; mert a lelkes * állat akaratja vala ő bennek.

18. És kiméne az Úr dicsősége a ház küszöbétől, és álla a Kérubimok * felibe.

19. És felemelvén azok a Kérubimok az ő szárnyaikat, felemelkedének a földről szemem láttára; mikor kimenének ők, a kerekek is valának ellenekbe velek: és megálla az Úr házának napkeleti kapujának bémeneteliben, és azu Izráel Istenének dicsősége * felől ő rajtok.

20. Ez az állat, a mellyet láttam vala az Izráel Istene * alatt, a Kébár folyóvize mellett; és megesmérém, hogy Kérubimok volnának.

21. Négy orczája vala mindeniknek és négy szárnya mindeniknek, és emberi kéznek hasonlatossága az ő szárnyok alatt.

22. Orczájoknak pedig hasonlatossága, mind azoknak az orczáknak * mellyeket láték a Kébár folyóviz mellett, mind tekintetek, mind ő magok; mindenik arczal megyen vala elől.