16. RÉSZ.

Lerajzoltatik a sok jóval illettetett Zsidó népnek hálaadatlansága büntetésével együtt.

És lőn az Úr szava énhozzám, mondván:

2. Emebernek fija! Add tudtára Jérusálemnek az ő utálatosságit.

3. És mondjad: Így szól az Úr Isten Jérusálemnek: A te lakásod és nemzetséged a Kanaán földérő való: a te atyád  Emoreusok közzűl való, és a te anyád Hitteusok féle.

4. A te születésed pedig illyen: A melly napon születtél, el nem metszetett a te köldököd, és a vizzel meg nem mostak, hogy tiszta lenne tested, sem sóval meg nem sóztak, sem bé nem póláltak.

5. Semmi szem meg nem szánt tégedet, hogy ezekben valamit te veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad; hanem elvetettél volt a mezőn megutáltatva, a melly nap születtél.

6. És elmulám te mellőled, és látálak téged eltapodtatva a te véredben: és mondék néked: A te véredben élj; mondék ismét néked: A te véredben élj;

7. Nagy sok ezekre szaporitottalak és tégedet, mint a mezei füvet: és megszaporodtál, és felnevelkedtél és jutál nagy szépségre; emlőid megnevekedének, és szőröd kinőtt vala; te pedig mezitelen és béfedezetlen valál.

8. És mellőled megyek vala el, és látálak téged; és ímé a te időd házasságra való idő vala; és kiterítém az én * ruhámat te reád, és béfedezém # néked, és frigyet veték ## veled, azt mondja az Úr Isten, és lől nékem feleségemmé.

9. És megmosálak téged vizzel, elmosám a te véredet rólad, és megkenélek téged drága olajjal.

10. És megurházálak téged különb-különb szinű ruhákkal, és karmazsin sarut adék lábaidra, bíbor övvel övedzélek meg téged és selyemmel fedélek bé tégedet.

11. E felett felékesitélek téged szép ékességgel; és adtam karra * való ékességeket a te közeidre, és arany lánczot a te nyakadra.

12. És adtam függőt a te homolokodra, és fülre való ékességet a te füleidre, és dicsőségnek koronáját a te fejedbe.

13. Felékesítéd azért magadat arannyal és ezüsttel, és a te ruhád bíbor selyem, és különb-különb szinü vala; zsemlyét és mézet, és olajt ettél; és megszépülél felette igen, és az ország * birodalmára jutál.

14. És kiméne a te hired neved a Pogányok közzé a te * szépségedért: mert tökéletesképen nagy vala, az én ékességemért, mellyet vetettem te reád, azt mondja az Úr Isten!

15. De elbizád magadat a te szépségedbe, és a te hired nevedért * paráznává lől, és kiöntéd  a te paráznaságidat mindenre, a ki azon # általmenne, ahoz vala te kivánságod.

16. És vevél a te ruhádból, és csináltál magas oltárokat magadnak különb-különb féle szinnel, és azoknál paráználkodál, nem lettek * hasonló dolgok, és nem is lészen.

17. És vevéd a te * ékességednek szerszámit az én aranyomból és ezüstömből,  mellyeket néked adtam vala, és csinálál magadnak férjfiú képeket, és azokkal paráználkodál.

18. És elvevéd a te különb-különbféle szinü ruháidat, és béfedezéd azokat, és az én olajomat és drága illatomat vetéd eleibe.

19. Az én kenyeremet is, mellyet adtam vala néked, zsemlyét, és olajt, és mézet, mellyekkel tartottalak téged, ő eleikbe, * rakád, hogy lenne kedves illat, azt mondja az Úr Isten!

20. E felett vevéd a te fiaidat és leányidat, kiket nékem szültél vala és * megáldozád őket, hogy megemésztetnének! Avagy kicsiny é ez a paráznaságid közzűl.

21. És megáldozád * az én fijaimat, és adád őket, hogy ők tűz által áldoztatnának meg azoknak.

22. És minden utálatosságidban és paráznaságidban meg nem emlékeztél a te kicsinységednek * idejéről, mikor mezitelen és béfedezetlen valál, és eltapodtatva a te véredben.

23. És lőn minden te gonoszságod után : (Jaj, jaj néked! azt mondja az Úr Isten.)

24. Építél magadnak * bordályházat, és csináltál magas oltárt minden # utczákon.

25. És minden keresztutaknál felépítéd a te magas oltárodat, és utálatosság tevéd a te szépségedet, és a térdeidet kétfelé vetéd minden * útonjárónak és felette igen paráználkodál;

26. Mert paráználkodál az Égyiptombeliekkel a te szomszédiddal, a nagy testüekkel, és megszaporítád paráznaságodat, hogy engemet haragra ingerelenél.

27. Ennekokáért ímé kinyujtám az én kezemet te ellened, és megkissebitém a te rendelt eledeledet, és adálak téged azoknak kivánságokra kik téged gyűlölnek, a Filiszteusok * leányainak, kik átalják a te éktelen űtadat.

28. És ezután paráználkodál  az Assiriabeliekkel, * mivelhogy meg nem elégedél paráználkodál ő velek, de igy is meg nem elégedhetél.

29. És megsokasitád a te paráznaságodat a Kanaán földén, a Káldeusokkal; de meg sem elégedél meg ezzel is.

30. Melly erőtlen a te szíved, azt mondja az Úr Isten, hogy mind ezeket cselekedted, magabiró parázna asszonynak cselekedetit?

31. Hogy épitetted bordélyidat minden keresztútakon, és magas oltároda felcsináltad minden utcsákon: és nem voltál mint egyéb kurva, megutálván a bért.

32. Mint a parázna asszony, a ki férje helyében idegeneket bocsát magához;

33. Mert minden kurvának bért adnak; te pedig adtad a te ajándékidat minden szeretőidnek, és ajándékoztad őket, hogy bémennének hozzád minden felől a te paráznaságidért.

34. És te közted különbség vagyon és a több asszonyok között, a te paráznaságidban: mert utánnad nem jártak paráználkodásért: hanem te adtál bért, és más néked bért nem adott, különben cselekedtél azért ebben.

35. Annakokáért, * te kurva, halld meg az Úr beszédét!

36. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy kiöntve vagyon a te rútságod és kinyilatkozva vagyon mezitelenséged a te paráznaságidban szeretőiddel; és a te utálatos bálványid miatt, és a te fijaid vérek * miatt, kiket adtál azoknak.

37. Ennekokáért ímé én egybegyüjtöm minden te szeretőidet, kikkel gyönyörűságesen éltél, és mindeneket, kiket szerettél mind azokkal, a kiket gyűlölsz vala: és mikor egybegyüjtöm őket ellened minden felől, megmutatom a * te mezitelenségedet nékik, hogy lássák minden te mezitelenségedet.

38. És megitéllek téged a parázna és a vért * kiontó asszonyoknak itéletekkel, és véredet kiontatom haraggal és buzgó indullattal.

39. És adlak téged azoknak * kezekbe, és elrontják a te bordélyodat és eltörik a magas oltáridat, és levonszák rólad ruháidat, elveszik a te szép # ékességidet, és mezitelen és ruhátlan hagynak téged.

40. És gyülést tésznek ellened, és megkövezenek téged, és általvernek téged az ő fegyvereikkel.

41. És megégetik a te házaidat * tüzzel, és itéleteket tésznek ellened sok asszonyok szemek láttára: és azt cselekszem, hogy megszünjél a paráznaságtól, és többé bért nem adsz szeretőidnek.

42. És igy nyugotom meg az én haragomat te rajtad: és eltávozik az * én búsulásom tőled, és megnyugszom, és többé nem haragszom.

43. Mivelhogy meg nem emlékeztél a te kicsinységednek * idejéről, hanem haragra ingerlettél engemet mind ezekben; azért ímé én is a te útadat fejedre fordítottam, azt mondja az Úr Isten, hogy ne cselekedjed a te gondolatodat minden te utálatosságidban.

44. Ímé valaki közbeszéddel él, közbeszéddel kezd rólad szólani, mondván: A minémü az anya, ollyan a leánya is!

45. Anyád leánya * vagy te, a ki megutálta az ő férjét és fijait: és hugaidnak nénnyek vagy, a kik megutálták az ő férjeket és fijaikat; a ti anyátok Hitteusok féle, és atyátok Emoreusok féle.

46. A te nénéd * Samaria, ki az ő leányival egybe balkezed felől vagyon; és a te hugod , ki lakozik jobbkezed felől # Sodoma az ő leányival egybe.

47. És azoknak útjokban nem jártál, és azoknak uálatosságok szerint nem cselekedtél, mintha kicsiny dolog volt volna az, hanem megvesztél * inkább azoknál, minden te utaidban.

48. Élek én, azt mondja az Úr Isten: Ha igy cselekedett Sodoma, a te hudog, és annak leányai, a mint cselekedtél te és a te leányid. *

49. Ímé ez volt álnoksága Sodomának a te hugodnak; a kevélység, a * kenyérnek elégsége, éás hivalkodásnak bősége volt néki és az ő leányinak; és a szükölködőnek s a szegénynek kezét nem fogta:

50. Felfuvalkodának azért és cs3ének utálatosságot én előttem, és elvetém őket, mikor * megláttam volna.

51. Továbbá, Samária fél-ennyire vetkezett mint te: mert megsokasitottad a te utálatosságidat azok felett, és minden te utálatosságidban, mellyeket cstél, náladnál igazabbakká tetted a te nénédet és * hugodat.

52. Te is azért viseld a te gyalázatodat, a ki itéled vala a te nénédet, a te bűneidért, mellyekket utálatosban vétkeztél azoknál igazabbak valának náladnál. Te mondom, szégyenülj meg és viseld a te gylázatodat: mivelhogy a te nénédet, és hugodat igazabbnak mutatod lenni.

53. Ha megtéritem azért azoknak fogságokat, azaz Sodomának és az ő leányinak fogságokat, Samariának és az ő leányinak fogságokat, a te foglyaidnak is fogságokat ő velek együtt megszabaditom.

54. Hogy viseljed a te gyalázatodat, és megszégyenülj mind azokért, a miket cselekedtél, mikor azoknak vigasztalásokra lészesz.

55. És ha a te hugod és nénéd Sodoma és az ő leányai visszatérnek régi állapotjokra, és Samaria és az ő leányai megtérnek régi állapotjokra: te is és a te leányid megtértek a ti régi állapototokra.

56. És a te hugodnak Sodomának hire nem volt a te szádban, a te kevélységidnek idején

57. Minekelőtte kijelennék a te gonoszságod: mint mikor gyaláztaban volnál a Siriabelieknek és Filiszteusoknak leányival, kik ő körülte vagynak, kik tégedet mindenestől fogva megutálnak.

58. A te gonoszsgáodat és utálatosságidat te viseled azt mondja az Úr!

59. Mert ezt mondja az Úr Isten: Úgy cselekszem veled, mint te cselekedtél ki megutáltad az esküvést, hogy a * frigyet felbontanád.

60. De mindazáltal én megemlékezem az én fogadásomról, mellyet ettem veled a te gyermekségednek idején, és örökkévaló frigyet vetek veled.

61. És megmelékezel a te * útaidról, és megszégyenled magadat mikor hozzád vészed a te nénéidet hugaiddal együtt, és adom azokat néked leányul, de nem a te frigyedből.

62. És megerősitem az én frigyemet veled; és megesméred, hogy én vagyok az Úr. *

63. Hogy megemlékezzél és megpirulj és meg ne nyissad többé a te szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamiket cselekedtél, azt mondja az Úr Isten!