18. RÉSZ.

A fiak az atyák helyett nem lakolnak. A ki miben találtatik, abban ítéltetik.

És lőn az Úr szava én hozzám, mondván:

2. Mi dolgo, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani az Izráel földéről, mondván: Az atyák * ették meg az egrest, és a fiaknak fogok vásik meg belé?

3. Élek én, azt mondja az Úr Isten, ha többé helye lészen köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben.

4. Imé minden lélek enyim, ugy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyim: a melly lélek vétkezik, annak kell meghalni!

5. És a férjfiú ha igaz lészen, és itéletet és igazságot cselekeszik:

6. Ha a hegyeken nem * evett, és az ő szemeit fel nem emelte az Izráel házának bálványira, és az ő felebarátja feleségét meg nem # fertéztette, és feleségéhez havi betegéségében közel nem járult:

7. És senkit meg nem nyomorított, az adósnak a zálogot # megadta, a másét erővel el nem vette, az éhezőnek * & kenyerét adta, és a mezitelent ## ruhával béfedezte;

8. A ki uzsorára * nem ád, és többet nem vészen, megvonsza az ő kezét az álnokságtól; igaz itéletet tészen egymás között;

9. Az én parancsolatimban jár és az én ítéletimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjen: Ez az igaz élvén * él, azt mondja az Úr Isten.

10. És ha a vérontó lator fiat szülénd, és a gonoszságoknak * valamellyikét cselekeszi.

11. Mindezeket pedig nem cselekeszi; hanem a hegyeken eszik, és az ő felebarátjának feleségét megfertézteti.

12. A szűkölködőt és a szegényt megnyomoritja, a másét erővel elveszi, és a zálogot vissza nem adja, és a bálványokra emeli szemeit, utálatosságot cselekedvén;

13. Uzsorára ád, és többet veszen; valyon él é ez? Nem él; mindezekeet az utálatosságokat cselekedte, halállal hal meg és az ő vére rajta lészen.

14. Ha fiat szülénd, és látja az, az ő attyának minden vétkeit, mellyeket cselekeszik; látja, de nem cselekeszik azok szerint:

15. A hegyeken nem eszik, és az ő szemeit fel nem emeli az Izráel háza bálványira, az ő feleabarátjának feleségét meg nem fertézteti:

16. És senkit meg nem nyomorit, a zálogot meg nem tartja, és a másét erővel el nem veszi, az ő kenyerét az éhezőnek adja, és a mezitelent * ruhával béfedezi.

17. A szegénytől meg nem vonsza az ő kezét, uzsorát és többet nem vészen, az én itéletemet cselekeszi, az én parancsolatimban jár: ez meg nem hal az ő attya álnokságáért, hanem élvén él.

18. Az ő attya pedig mivelhogy nyomorgatást tett, az ő attyafiáét erővel elvette, és a mi nem jó, azt cselekedte az ő népe között; ezokáért imé meghal a maga álnokságáért.

19. Ti pedig azt mondjátok: * Hogy nem viselné a fiú az ő attya álnokságát? Mikor a fiú itéletet és igazságot cselekeszik, minden én parancsolatimat megtartja, és cselekeszi azokat; élvén él.

20. A melly lélek vétkezik, annak kell meghalnia: a fiő nem viseli az ő attyának álnokságát, sem az atya nem viseli a fiúnak álnokságát; az igaznak ő magán lészen az ő igazsága, és a hitetlenen magán lészen az ő hitetlensége.

21. A hitetlen pedig, ha megtérénd minden bűneiből, mellyeket cselekedett: és megtartándja minden én parancsolatimat, és itéletet és igazságot cselekeszik: élvén él, és meg nem hal;

22. Semmi gonoszságiról, mellyeket cselekedett, emlékezet nem lészen; az ő igazságáért, mellyet cselekedett, él.

23. Nemde kivánva kivánom é én, hogy a hitetlen * meghaljon? azt monda az Úr Isten: Nem de nem kivánom é inkább, ha megtérénd az ő útairól, hogy éljen?

24. Ha pedig elhajol az igaz az ő igazságától, és cselekeszik álnokságot minden utálatosságok szerint, mellyeket cselekeszik a hitetlen: nemde él é? Semmi ő igazságai, mellyeket cselekedett, emlékezetben nem lésznek; hanem az ő gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, mellyet tett, ezekért meg kell halnia!

25. Ezt mondjátok mégis: Nem * igaz az Úrnak úta: Halljátok meg most, Izráel háza: Avagy nem igaz é az én utam? avagy inkább nem a ti útaitok é nem igazak?

26. Mikor az igaz az ő igazságától eltér, és álnokságot cselekeszik; meghal azokáért: az ő álnokságáért hal meg, mellyet cselekedett.

27. És mikor a hitetlen az ő hitetlenségétől megtér, mellyet cselekedett, és ítéletet cselekeszik és igazságot: és az ő lelkét megtartja életben:

28. Mert eszébe vette magát, és megtért minden utálatosságaiból, mellyekeet cselekedett, azért élvén él, és meg nem hal.

29. És monda mégis az Izráel háza: nem igaz az Úr úta! Avagy nem igazak é * az én útaim, Izráel háza? avagy inkább nem a ti utaitok é nem igazak?

30. Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint itélem meg, Izráel háza, azt mondja az Úr Isten: Térjetek meg, és forduljatok el minden ti álnokságitoktól, és néktek, az álnokság nem lészen * romlástokra.

31. Vessétek el tőletek minden álnokságtokat, mellyel vétkeztetek, és szereztetek magatokat * uj szivet és uj lelket: és miért halnátok meg óh Izráel háza?

32. Mert nem gyönyörködöm a halálra valónak * halálában, azt mondja az Úr Isten: Térjetek meg azért, és éljetek.