19. RÉSZ.

Az oroszlánkölykön és az oroszlánon példázza Joákház és Joákim fogságát.

Te pedig tégy sirást az Izráel Fejedelmin,

2. És monda ezt; Micsoda vala a te anyád? Nőstény oroszlán, ki fekszik az oroszlánok között, és a gyermekded oroszlánok között neveli az ő kölykeit.

3. Éz felnevele egyet az ő kölykei közzül, és vastag oroszlán lőn: és megtanulá a ragadományt hordani, és az embereket megenni.

4. És meghallák ezt ő róla a népek, kiknek hálójokban megfogaték, és vivék őtet lánczokkal * Égyiptom földébe.

5. Mikor azért látná a te anyád, hogy sok ideig várta volna, és hogy oda veszett az ő reménysége: vőn egyet az ő kölykei közzűl, kit vastag oroszlánná tőn;

6. És ez jár vala szüntelen az oroszlánok között, és magabiró oroszlánná lőn, és eltanulá a ragadományt hordani, és embereket enni. *

7. És gonoszul éle azoknak özvegyivel, és elrontá az ő palotáikat, és városaikat elpusztitá, és pusztán marada a föld és minden benne val az ő orditásának szava miatt

8. És reá készülének a népek köröskörül a tartományokból és kiteriték reá hálójokat, s megfogaték * az ő vermekben.

9. És veték őtet tömlöczbe meglánczolván, és vivék őtet a Babilóniai Királynak, hogy vinnék őtet a keritésekbe, hogy többé ne hallattatnék az ő szava az Izráel hegyein.

10. A te nyugodalmadban a te anyád ollyan vala, mint a vizek mellett plántáltatott szőlőtő, gyümölccsel és vesszővel bővölködik vala a sok vizektől.

11. És valának néki erős vesszei az Uralkodóknak pálczáival egybe, és nagy vala az ő magassága a közöttük elfutott sűrű ágak között: és magasságával kitetszék az ő veszszeinek sokaságával:

12. De kiszaggattaték az Isten haragja által, és a földre vetteté, és a napkeleti szél elszárasztá az ő gyümölcsét; letöretének és elszáradának az ő erős vesszei, a tűz emészté meg azokat.

13. Most pedig a pusztában plántáltatott, a száraz és szomju földön;

14. És tűz menvén ki az ő ágainak vesszejéből, az ő gyümölcsét megemészté, úgyannyira hogy nem marada been erős vessző és pálcza az uralkodásra. Ez a siralom, és lészen siralomra!