25. RÉSZ.

Prófétái az Ammoniták, Moábiták, Idumeabeliek és Filiszteusok ellen.

És lőn az Úr beszéde én hozzám, mondván

2. Emberneek fija, vesd a te orczádat az Ammon * fijaira, és profétálj ő ellenek.

3. És mondjad az Ammon fijainak: Halljátok meg az Úr Isten beszédét, így szól az Úr Isten: Mivelhogy * te ezt mondád: Ha! ha! az # én szent helyemen, hogy  megfertéztetett, és az Izráel földén, hogy elpusztittatott, és a Júda házán, hogy fogságra mentek;

4. Ezokáért adlak én téged a Napkeletieknek örökségül, és helyheztetik az ő palotáikat te benned, és lakhelyeiket felállatják te benned, ők eszik a te földed gyümölcsét, és isszák a te tejedet.

5. És adom * Rabbát istálóul a tevéknek, és az Ammon fijainak tartományokat feküvő helyül a barmoknak; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

6. Mert így szó az Úr Isten: Mivelhogy kezeddel tapsoltál és lábaddal tomboltál, és örülsz lélekből minden megutálásodból az Izráel földén:

7. Ennekokáért im én kinyujtottam az én kezemet te reád, és adlak téged ragadományul a pogányoknak és kiváglak téged a népek közül, és elvesztlek téged a földekről, és eltöröllek téged: és megtudod, hogy én vagyok az Úr.

8. Azt mondja az Úr Isten Mivelhogy Moáb és Seir * ezt mondta: Ímé a Júda háza is ollyan, mint # minden pogányok:

9. Ezokáért imé én megnyitom a Moáb oldalát, a városoktól elkezdvén, azoktól tudniillik  az ő városoktól, mellyek vagynak az ő legvégső részén: azaz, a kivánatos földet, Bethjesimótot, Baálmeont, és Kirjátaimot.

10. A Napkeletieket hivom az Ammon fijai ellen, és adom örökségül, ugyhogy emlékezetben se legyenek az Ammon fijai a pogányok között.

11. Moábban is ítéleteket tészek és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

12. Igy szól az Úr Isten: Mivelhogy Edom bosszúállást * cselekedett, bosszuját megállván a Júda házán, és vétkezvén vétkeztek, és bosszujokat megállották ő rajtok;

13. Ezokáért igy szól az Úr Isten: Kinyujtom az én kezemet Edomra, és kivágom ő belőle az embereket, és a barmokat, és vetem őtet pusztaságra Témán Véneiától fogva, és a Dédán lakói fegyver miatt hullanak el.

14. És bosszumat megállom Edomon az én népemnek Izráelnek keze által, és cselekesznek Edomon az én busulásom szerint, és az én haragom szerint, és megesmérik az én bosszuállásomat, azt mondja az Úr Isten.

15. Igy szól az Úr Isten: Mivelhogy a Filiszteusok a bosszuból * cselekedtek Izráellel, és bosszujokat megállották lélekből való utálással, hogy elvesztenék örök gyülölséggel.

16. Ezokáért ezt mondja az Úr Isten: Imé én kinyujtom az én kezemet a Filiszteusokra, és kivágom a Keretteusokat, és elvesztem a tenger partján lakozóknak maradékit.

17. És cselekeszem ő rajtok nagy bosszuállásokat, haragból való sanyargatásokkal, és megesmérik, hogy én vagyok az Úr, mikor bosszumat megállom rajtok